Seksi Sayekti

Waosan : L. Para Rasul 22 : 22 – 23 : 11 | Pamuji : KPK 155 : 1, 2
Nats: “Sing teteg atinira, sabab kaya dene anggonira kalawan kendel nekseni Ingsun ana ing Yerusalem, mangkono uga sira iya prelu nekseni ana ing kutha Rum”[ayat 11]

Wonten tiyang ingkang sambat, “Dhuh Gusti kula sampun setya, sampun nindakaken karsa Paduka, sampun ngabekti rinten dalu, nanging kenging punapa gesang kula tansah rekaos kemawon, kados boten wonten telasipun.” Pasambat kados mekaten punika saged kemawon kita alami. Kawontenaning manungsa gesang pancen boten lepat saking pacoben. Lajeng kados pundi kita nanggapi? Punapa dipun tampi kanthi saos sokur lan pasrah dhateng Gusti, punapa nggresula kemawon awit sanggining gesang ingkang saya awrat? Selaku umatipun Gusti, sedaya kahanan ingkang kita adhepi, bingah lan sisah, ndamel kita mangertos karsanipun Gusti. Ing kabingahan kita nyekseni menawi Gusti Allah dados sumbering berkah lan pangrimatan kita. Ing kasisahan kita nyekseni menawi Gusti Allah dados sumbering kakiyatan lan panglipuran kita.

Rasul Paulus anggenipun dados seksinipun Gusti ugi boten kalis saking warni-warni pacoben. Saking paseksinipun bab Gusti Yesus, piyambakipun dipun tangkep, dipun adili, dipun kunjara, lan dipun siksa. Salebeting gesang, piyambakipun langkung ngraosaken aniaya tinimbang kamardikan. Siksa lan aniaya punika boten namung ing Yerusalem kemawon nanging ngantos ing Rum. Nalika Paulus dipun adili Mahkamah Agama Yahudi, piyambakipun boten ajrih, nanging pitados Gusti Allah nganthi lan mitulungi. Dhawuhipun Gusti dhateng piyambakipun supados tatag anggenipun dados seksinipun Gusti, wantun nyekseni pakaryan lan sih rahmatipun Gusti. Paulus mantep ing pitados karana lampah gesangipun namung tumuju dhateng Gusti kemawon.

Kita minangka seksi-seksinipun Gusti kedah kiyat ngadhepi sedaya perkawis. Punapa ingkang kita sanggi ing gesang punika ndadosaken kita saya mangertos pakaryan lan sihipun Gusti. Panggodha, pacoben lan kasangsaran dados sarana Gusti ngatag-atag kita supados kita dados seksi sayekti. Kados dene Paulus, mekaten ugi kita kedahipun wantun nyekseni Injilipun Gusti. Sampun ngantos kita semplah, namung sesambat lan gresula kemawon, nanging dadosa semangat nyekseni pakaryan lan sihipun Gusti selamining gesang. [AR]

“Seksi sayekti wantun nyekseni pakaryan lan sihipun Gusti.”

 

Bagikan Entri Ini: