Sanggup Pancaran Air Hidup 9 September 2022

Waosan: 2 Petrus 2 : 1 – 10 ǀ Pamuji: KPJ. 197
Nats:
‘’dadi tetela, manawa Pangeran mirsa carane ngentasake wong mursid saka ing godha rencana …’’ (Ayat 9a)

Salah satunggal perangan ing tata panembah (liturgi) inggih punika kidung kasanggeman ingkang mapan sabibaripun Pawartos Sih Rahmat. Kidung punika padatanipun kapujekaken kanthi jumeneng minangka wujuding tekad lan kasanggeman kita nampi Pawartos Sih Rahmat lan lumampah ing gesang enggal miturut pitedahipun Gusti Allah. Sikap jumeneng punika miturut padatan wonten ing papan pangadilan nedahaken tiyang ingkang kadakwa nampi vonis hukum saking hakim. Miturut tradisi Kristen, sikap jumeneng punika nedahaken sikap siap anggenipun umat nampi pawartos sih rahmat minangka pangluwaran (vonis pembebasan) tumrap sedaya dosa lan panerak kita dhumateng Gusti Allah ingkang paring pangapunten. 

Pitakenanipun: Nalika kita ngidungaken kidung kasanggeman, punapa punika estu-estu wujuding anggen kita nggadhahi krenteging manah nilar gesang lami lan lumampah ing gesang enggal? Awit sinten ta manungsa ingkang saged netepi janjinipun sacara jangkep 100%. Dosa-dosa kita ingkang ndadosaken kita boten sampurna lan dereng jangkep netepi pranatanipun Allah. Isuk tempe sore dhele prasasat dados ukara ingkang nggambaraken ewah-ewahaning sikep manungsa. Pramila kados klairing paseksi saking Rasul Petrus ing seratipun: namung Pangeran ingkang pirsa caranipun ngentasaken tiyang mursid saking sedaya godha rencana. Inggih namung Gusti Allah ingkang sanggup paring pitulungan lan pangentasan tumrap sedaya dosa kita.

Gusti Allah sampun paring piranti panutun awujud Kitab Suci minangka Dhawuh Pangandikanipun kangge kita para kagunganipun. Pramila ing swasana wulan Kitab Suci punika swawi kita sansaya sregep nyinau Dhawuh Pangandikanipun Gusti. Lumantar pangibadah sesarengan ing salebeting patunggilan utawi pasinaon sacara pribadi lumantar buku-buku pembimbing lan website-website ingkang migunani tamtu saged ndadosaken kita saya dinten saya mindhak ing pangertosan lan pangetrapan Kitab Suci ing gesang padintenan. Patrap ingkang kados mekaten punika ingkang sejatosipun wujuding kasanggeman kita lumampah ing margi enggal peparingipun Gusti Allah. Amin. [ads].

“Payo maju ‘ja giris atimu, marga Gusti nganthi salakumu!” (KPJ. 448)

 

Bagikan Entri Ini: