Wicaksana Pancaran Air Hidup 9 Oktober 2021

Waosan: Jabur 90 : 12 – 17 ǀ Pamuji: KPJ. 136
Nats:
“Kawula mugi sami Paduka wulang ngetang dinten kawula ing saleresipun, supados sageda sami angsal manah ingkang wicaksana.” (Ayat 12)

Wonten salah satunggaling tiyang sepuh ingkang ngendika dhateng anakipun, ”Le …, besok yen samean wis gedhe dadia wong sing wicaksana, wong sing ora mung pinter pamikirane bae nanging ya wong kang isa migunani kangge liyan.” Saking tembung punika kita saged mangertos bilih tiyang sepuh punika ngajeng-ajeng anakipun saged dados tiyang ingkang wicaksana ugi migunani tumrap tiyang sanes salebeting gesangipun. Tamtunipun kita minangka tiyang sepuh ugi sarujuk kaliyan pengajeng-ajeng punika, awit sarana kawicaksanan anak punika saged ngadepi gesang kanthi tatag, boten gampil maido, lan pados lepatipun tiyang sanes. Anak punika saged mendet keputusan ing gesangipun mawi dasar pertimbangan ingkang mateng adedasar kawicaksananipun.

Kitab Jabur 90 ingkang dados waosan kita punika, isinipun bab pandonganipun Nabi Musa. Wonten pandonganipun, Nabi Musa ngakeni bilih Gusti Allah punika dados pangungsenipun. Ngakeni bilih manungsa punika kados lebu ingkang kebak karingkihan. Kados tuwuhing rumput, ing wanci enjing sekar saha seger tuwuhipun, sontenipun sampun lesah lajeng alum. Nabi Musa ugi ngakeni dosa lan kalepatanipun dhumateng Gusti Allah, karana punika piyambakipun nyuwun kaparingan manah ingkang wicaksana supados saged nindakaken gesang kanthi sak leresipun. Nabi Musa mungkasi pandonganipun srana nyuwun berkah saking Gusti Allah supados sih kamirahaning Gusti Allah tansah ngayomi piyambakipun, sarta nyuwun supados Gusti Allah kersa nyantosaaken tumindak gesangipun.

Kadosdene Nabi Musa ingkang nyuwun kaparingan kawicaksanan saking Gusti Allah lan para tiyang sepuh ingkang ngajeng-ajeng supados para anakipun saged dados tiyang wicaksana, mekaten ugi kita. Gesang kita punika kedah kalandesan manah ingkang wicaksana, manah ingkang saged nimbang prekawis ingkang sae punapa awon, tumindak ingkang becik punapa ala. Awit saking punika, sumangga kita nindakaken gesang kanthi wicaksana. Kita nyuwun dhumateng Gusti Allah supados kaparingan kawicaksanan, amrih gesang kita saged dados berkah kangge sesami. Amin. [AR].

 “Wong kang wicaksana kuwi bakal aji sak umur uripe.”

 

Bagikan Entri Ini: