Pepisahan Kang Bungahake Pancaran Air Hidup 9 Mei 2024

9 May 2024

Waosan: Lukas 24 : 44 – 53  |  Pamuji: KPJ. 447
Nats: “Ana ing kono Panjenengane nuli ngangkat astane, para sakabat padha diberkahi.” (Ayat 50b)

Saben wonten pepisahan tamtu kita ngraosaken kasedhihan. Punika limrah sanget, awit pepisahan ndadosaken kita mboten saged pepanggihan malih kaliyan tiyang ingkang kita tresnani. Langkung malih pepisahan karana seda, tamtu kita mboten namung sedhih nanging ugi ngraosken awrat anggen nglampahi gesang salajengipun. Kula nate ngalami pepisahan, ananging wonten pepisahan punika malah nuwuhaken kabingahan. Inggih punika nalika kula taksih wonten ing bangku kuliah, lajeng ndherekaken tiyang sepuh ingkang badhe kondur. Nalika wonten stasiun lan saderengipun tindhak, tiyang sepuh kula maringi sangu arta kangge kabetahan kula ing perantauan punika. Kula saestu ngraosaken bingah sanget, sinaosa badhe pepisahan kaliyan tiyang sepuh. Karana sampun nampi sangu arta punika, kula ugi rumaos semangat nglajengaken tugas kuliah.

Mekaten kahanan ingkang saged karaosaken para sakabat lumantar waosan ing dinten punika. Saderengipun Gusti Yesus mekrad dhateng swarga, Gusti Yesus paring berkah tumrap para sakabatipun. Karana sampun nampi berkah, ndadosaken para sakabat punika bingah sanget. Nalika wangsul dhateng Yerusalem, para sakabat tansah ngluhuraken asmanipun Gusti. Kahanan ingkang mekaten benten sanget nalika para sakabat pepisahan kaliyan Gusti Yesus, nalika Panjenenganipun seda. Samangke senadyan para sakabat ngalami pepisahan malih kaliyan Gusti Yesus, prekawis punika mboten ndadosaken kasedhihan, malah dadosaken kabingahan. Sedaya punika karana berkah ingkang sampun dipun paringaken Gusti Yesus dhateng para sakabat. Lumantar berkah punika, para sakabat kagungan timbalan dados seksinipun Gusti Yesus.

Dinten punika kita sesarengan mengeti dinten mekradipun Gusti Yesus dhateng swarga. Pepisahan punika mugi mboten ndadosaken kita sedhih, nanging sukabingah awit Gusti Yesus sampun maringi berkah dhateng kita sedaya. Lumantar berkah ingkang kita tampi, sumangga kita tansah semangat anggenipun nindakaken timbalanipun Gusti, inggih punika dados seksinipun Gusti. Mangga kita lajengaken pakaryanipun Gusti Yesus ing donya punika. Kita kanthi tulusing manah sedya kangge martosaken kabar kabingahan, kabar kawilujengan dhateng sedaya manungsa. Amin. [GW].

“Berkah peparinge Gusti tansah nganthi ing gesang para seksinipun Gusti.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak