Aja Gampang Nuduh! Pancaran Air Hidup 9 Juni 2024

9 June 2024

Waosan: Markus 3 : 20 – 35  |  Pamuji: KPJ. 348
Nats: “Bareng kulawangsane padha krungu, banjur padha teka arep nyekel Panjenengane amarga padha ngarani Panjenengane gerah gingsir.” (Ayat 21)

Bu Ita nuduh putranipun mundhut artanipun wonten ing laci kamar. Awit nalika taksih enjing bibar tumbas sayur, artanipun taksih wonten. Nanging saksampunipun kang putra dolanan ing kamar, piyambakipun rumaos bilih artanipun ical. Pramila putranipun enggal dipun dukani. Kang putra ingkang mboten rumaos mundhut, namung saged mular karana ajrih bilih dukanipun sang ibu langkung ageng. Rumaos sampun lega anggenipun dukani kang putra, Bu Ita lajeng kemutan bilih artanipun kalawau sampun dipun pundhut malih damel bayar arisan. Mila Bu Ita nyuwun pangapunten dhateng putranipun, ngakeni bilih piyambakipun ingkang lepat awit gampang nuduh putranipun nindakaken prekawis ingkang mboten sae. Nalika kita dipun tuduh nindakaken prekawis ingkang mboten sae kaliyan sadherek utawi tiyang sepuh piyambak tamtu raosipun nelangsa sanget, awit sadherek utawi tiyang sepuh punika ingkang langkung mangertos kahanan lan pakulinan gesang kita.

Waosan dinten punika mratelakaken kulawangsanipun Gusti Yesus ingkang nuduh bilih Gusti Yesus punika gerah gingsir. Mekaten ugi para ahli Toret ugi nuduh bilih Gusti Yesus kapanjingan Beelzebul lan nundhungi setan demi panggedhening setan. Sinaosa sampun nampi tuduhan, Gusti Yesus mboten dendam nanging Panjenenganipun mangsuli kanthi cetha bilih sedaya ingkang dipun tindakaken punika karana kwasanipun Gusti Allah. Roh Suci ugi makarya ing gesangipun, pramila Gusti Yesus saged nundhung setan. Selajengipun Gusti Yesus ngemutaken bilih para tiyang ingkang taksih nuduh Panjenenganipun nindakaken pakaryan punika karana kwasaning setan, sejatosipun tiyang-tiyang punika ugi ngala-ala Sang Roh Suci ingkang makarya. Saking ngriki, Gusti Yesus ngemutaken bilih tiyang-tiyang ingkang purun nindakaken karsanipun Allah, inggih punika ingkang kasebat sadherek lan tiyang sepuhipun Gusti Yesus.

Waosan ing dinten punika ngemutaken kita sedaya supados kita mboten gampil nuduh tiyang sanes, sanak sadherek, utawi brayat kita piyambak. Asring kita ngrumaosi punapa ingkang katindakaken dening sadherek kita punika katingal awon lan ndadosaken brayat lingsem. Ananging sejatosipun ingkang dipun tindakaken punika wujuding paseksi sadherek kita ingkang sae ing ngarsanipun Allah. Lan Gusti Allah tansah makarya lumantar panuntuning Sang Roh Suci, satemah sadherek kita punika saged paring paseksi kanthi sembada ing ngarsanipun Allah. Pramila aja gampang nuduh! Amin. [GW].

“Tuduhan ndadosaken cecongkrahan.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak