Sang Panguwaos Renungan Harian 9 Januari 2019

Waosan : Wilangan 24 : 15 – 19  |  Pujian: KPJ 132 : 1 – 2
Nats: “Panjenengane dakdeleng, nanging ora saiki, dakwasake, nanging ora ana cedhakan…“[ayat 17a]

Mboten sekedhik tiyang ingkang nyanggi momotan gesang nyuwun pitulungan dhateng dukun utawi tiyang ingkang dipun anggep pinter. Mboten sekedhik ugi ingkang mitadosaken gesang sawetahipun dhateng dukun utawi tiyang ingkang dipun anggep pinter kalawau. Punapa ingkang kedadosan? Momotanipun mboten suda, ananging malah tambah awrat.

Sang prabu Balak, ratu ing Moab saweg nyanggi momotan awrat, piyambakipun ajrih, was-was, kuatir dhateng bangsa Israel ingkang cacahipun ewon awit wonten ing pemanggihipun mboten badhe saget ngawonaken. Awit raos ajrih punika, sang prabu Balak utusan nimbali Bileam tiyang ingkang dipun anggep wasis ing babagan supranatural supados ngipat-ipati bangsa Israel, ananging awit saking panguwaosipun Allah ipat-ipat kalawau dados berkat. Ipat-ipat mboten saget tumama dhateng bangsa Israel ananging wangsul dhateng bangsa Moab lan murugaken sang prabu Balak duka sanget.

Bileam ngipat-ipati lan paring pameca bilih saking trahipun Israel, bangsa Moab lan bangsa Edom badhe musna saking astanipun ratu pinilih lan piniji, bangsa punika badhe ngalami pagiris. Sinten ingkang dipun maksud dening Bileam saking trahipun bangsa Israel kalawau? ingkang dipun maksud mboten sanes Sang prabu Dawud, saking pitulunganipun Allah astanipun sang prabu Daud badhe saget dadosaken bangsa Israel bangsa ingkang makmur, gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja.

Allah kita punika Allah ingkang kagungan panguwaos, mboten wonten kekiyatan punapa kemawon ingkang saged ngalang-alangi rancanganipun Allah, mirungganipun wonten ing pagesangan umatipun. Pancen umatipun Allah mboten wonten ingkang kalis saking momotan gesang lan ancaman, ananging krana Allah kita punika Allah ingkang kagungan panguwaos, badhe paring kekiyatan lan kasagedan dhateng kita sedaya. Mila saking menika sumangga kita mitadosaken gesang kita sawetah dhateng ngarsanipun Allah, sanes dhateng dukun, sanes dhateng tiyang ingkang kita anggep anggadhahi kakiyatan linangkung ananging pinangkanipun sanes saking Allah. Pengajeng-ajeng kita namung wonten ing Sang Kristus juru wilujeng ingkang tansah ngrimati lan paring pitulungan nalika kita nyanggi momotan gesang.[ jian]

“Nyanggi momotan, nglari dhateng Allah”

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •