Punapa Gereja Taksih Gesang? Pancaran Air Hidup 9 Agustus 2022

Waosan: Ibrani 11 : 17 – 28 ǀ Pamuji: KPJ. 178a : 1 – 3
Nats:
‘’Jalaran panjenengane manggalih, manawa Gusti Allah kuwaos nangekake wong, sanadyan saka ing antarane wong mati.’’ (Ayat 19a)

Wonten ing salebeting tahun 1943 – 1945 nalika jaman penjajahan Jepang, GKJW kalebet kelompok ingkang kenging dampak-ipun. Kathah warga GKJW ingkang nyimpen Kitab Suci wonten ing salebetipun siti lan boten wantun mangibadah wonten ing greja. Sawetawis Pandhita GKJW ugi wonten ingkang kacepeng lan dipun lebetaken wonten ing pakunjaran lan nampi panganiaya saking tentara Jepang. Salah satunggaling Pandhita ingkang kacepeng punika ingkang nami Bapa Pandhita Mardja Sir. Satunggal paseksi nalika wonten ing salebeting pakunjaran nalika ngadepi kahanan ingkang awrat mirungganipun kangge tiyang-tiyang pitados pandherekipun Gusti Yesus, Bapa Mardja Sir nate ngudarasa, ‘’Punapa Greja taksih gesang?’’ Sasampunipun mardika pitakenan punika pikantuk wangsulan bilih Greja pranyata taksih wonten lan wilujeng. (Sedaya katrangan punika kapendhet saking Buku ‘’Sayalah GKJW’’ lan ‘’Benih yang Tumbuh 7’’)

Punapa Greja taksih gesang? Punika minangka klairing batos ingkang limrah nalika manungsa mrangguli kahanan ingkang awrat lan kados-kados sampun boten wonten pangajeng-ajeng malih. Namung satunggal kakiyatan inggih punika kakiyatan iman ingkang saged mbereg para pitados kiyat nglampahi gesang. Pramila makaping-kaping ukara ‘’marga saka pracaya’’ kaserat ing waosan Serat Ibrani 11 mratelaaken bilih namung krana kapitadosan ingkang bakuh sanadyan kahanan awrat malah ngantos mokal ing akal ingkang ndadosaken para saksi-saksi iman ing Kitab Suci saged tatag nglampahi gesang. Awit pracaya punika dhasaring samubarang kang kita arep-arep sarta cihnaning samubarang kang ora katon, kados dene Gusti Allah ingkang kuwaos nangekake wong, sanadyan saka ing antarane wong mati. (Ibr 11: 1, 19)

Pramila menawi samangke kita lumebet ing Wulan Pembangunan GKJW, sumangga kita lampahi jejibahan lan timbalan kita kanthi tatag lan manteb. Sae kangge tiyang-tiyang pitados lan ugi kekempalanipun tiyang pitados ingkang kasebat greja. Sedaya kapurih mujudaken iman kapitadosanipun dhumateng Gusti Allah ing sadengah kahanan lan kawontenan. Mangga sami mbangun greja kita GKJW sesarengan kanthi alandesan iman dhumeteng Gusti Yesus. Amin. [ads].

“Bingaha, sisaha, Gusti kula puji, kang mranata gesang kula” (KPJ. 428:1)

 

Bagikan Entri Ini: