Kluwung Tanda Prasetyanipun Gusti Renungan Harian 8 Maret 2018

8 March 2018

Waosan: Purwaning Dumadi 9:8-17 Pamuji: KPK 31
Nats: “KluwungingSun, Sunpanake ana ing mendhung, iku kang minangka tandhaning prasetyaningSun lan bumi ”(ayat 12)

Kula nate mireng cariyos, bilih wontenpun kluwung awit naga ingkang saweg ngombe ing tloga. Ingkang ketingal mlengkung punika badanipun naga. Nanging sejatosipun wontenipun kluwung saged dipun terangaken secara ilmiah. Kita sami saged mirsani wontenipun kluwung, rikala jawah sinarengan cahyaning srengenge. Cahyaning srengenge ingkang nembus tetesing toya jawah ndadosaken kluwung. Kedadosan punika nuwuhaken warni abrit, jingga, kuning, ijem, biru, nila lan wunggu, mlengkung manunggil dados setunggal, mujudaken kaendahaning warni. Katrangan jangkepipun saged dipun waos ing https://ilmugeografi.com/.

Ingkang terang, kluwung dados tanda prasetyan antawisipun Gusti Allah lan sedaya titah. Gusti dhawuh: “KluwungingSun, Sunpanake ana ing mendhung, iku kang minangka tandhaning prasetyaningSun lan bumi ”(ayat 12). Kluwung ingkang mlengkung nggambaraken kasetyanipun Gusti Allah dhateng sedaya titah. Mboten namung kangge manungsa kemawon nanging ugi kangge titahanipun Gusti sanesipun. Mboten namung titahipun Gusti ingkang namung sawerni, nanging mawarni-warni titah. Kados dene kluwung ingkang mboten namung sawarni nanging mawarni-warni.

Saestu ageng katresnanipun Gusti dhateng sedaya titahipun, awit Gusti janji tansah enget dhateng prasetyanipun lan mboten badhe kelampahan malih  numpes klayan banjir ageng ingkang nyirnakaken bumi. Menawi Gusti sampun mujudaken katresnanipun kanthi saestu, kados pundhi kaliyan kita manungsa, minangka peranganing titah?  Punapa kita ugi saged mujudaken katresnan dhumateng Gusti, kanthi mujudaken gesang ingkang ajrih asih dhumateng Gusti? Kanthi mirsani kluwung, kita ugi kaengetaken, kasetyan lan prasetyanipun Gusti. Kanti mekaten kita ugi setya tuhu dhumateng Panjenenganipun. Amin. (SWT).

“Prajanjinya tamtu dipun tepati”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak