Mbalela Renungan Harian 8 Februari 2018

8 February 2018

Waosan: I Para Raja 11 : 26 – 40  I Pamuji:  KPK.  46 : 3,4
Nats:
“Dene sababe yaiku anggone wus ninggal Ingsun lan sujud nyembah marang Asytoret, dewa-dewaning wong Sidon, mrang Kamos, allahe bani Amon, tuwin anggone ora lumaku ing dalan kang Suntedahake kalawan nglakoni apa kang bener ana ing paningalingSun sarta kalawan tansah nindakake sakehe katetepan lan tataningSun, kayadene Dawud, bapakne” ( ayat 33).

Menawi kita niteni kasunyataning gesang, mesthi wonten kalih perkawis ingkang lelawanan : siang lan dalu; padhang lan peteng; jaler lan estri; pambangun turut lan pambalela. Sedaya kawontenan menika mesthi wonten resiko lan tanggeljawabipun piyambak-piyambak. Ingkang mbalela mesthi tampi paukuman, ingkang mbangun turut mesthi tampi ganjaran.

Ing waosan kita menika wonten kalih macem pambalela :

  1. Mbalela dhateng sesamining manungsa: Yerobeam bin Nebat mbalela dhateng Prabu Suleman, karana Prabu Suleman nindakaken bab ingkang lepat. Yerobeam dipun ganjar Gusti Allah: uwal saking bebaya pejah, kaangkat dados raja ing Israel, dipun kanthi lan dipunparingi turun ingkang santosa (38).
  2. Mbalela dhateng Gusti Allah : Prabu Suleman mbalela dhateng Gusti Allah kanthi nyembah Asytoret, Kamos lan Milkom (ayat 33). Sang Prabu Suleman tampi paukuman: saperangan ageng wewengkonipun kapundhut kaparingaken Yerobeam (34).

Minangka wujuding saos sukur kita dhateng Gusti :

  1. Gusti ngersakaken kula lan panjenengan tuhu setya, mbangun turut dhateng Gusti Allah, nindakaken sedaya dhawuhipun, katetapan lan pranatanipun kanthi temen lan tulusing manah supados kita lulus dados pandherekipun ing salaminya.
  2. Kita wantun mbalela dhateng sesami menawi tumindakipun boten leres utawi ngajak tumindak boten leres. Boten ajrih dipunsengiti, dipuntebihi, boten kaparingan posisi (menawi nyambut damel ing instansi). Gusti mesthi mitulungi, kadosdene ingkang sampun katindakaken dhateng Yerobeam.

Kadospundi kula lan panjenengan? Menapa wantun mbangun turut dhateng Gusti Allah kanthi sedya resikonipun lan mbalela dhateng ingkang tumindak lepat ugi kanthi sedya resikonipun? (SS)

“Sumangga tansah mbangun turut dhumateng Gusti Allah.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak