Pangeran Nunggil Wong Pracaya Renungan Harian 8 Desember 2017

8 December 2017

Waosan : Para Rasul 11 : 19 – 26 | Pamuji : KPK 156 : 1 – 3, KPJ 441
Nats: “Astaning Pangeran nunggil karo wong-wong mau, satemah akeh wong kang manjing pracaya, sarta padha mratobat marang Gusti.” [ayat 21]

Tantangan ingkang dipun adhepi ing lelampahaning gesang ingkang enggal menika maneka warni, tantangan saking njawi, ugi tantangan saking lebet. Kados cariyos ing waosan kita ingkang nyariyosaken pasamuwan non-Yahudi wiwitan. Saestu sae menawi rasul-rasul sanes menika sarujuk dhateng menapa ingkang dipun lampahi rasul Petrus. Karana ing wegdal semanten ugi wonten pakaryan ageng kanthi asil ingkang langkung wiyar ing Antiokhia. Dhateng ngriku para Helenis (tiyang Yahudi ingkang ngginakaken basa Yunani) sami mlajeng saking Yerusalem bakda sedanipun Stefanus.

Ing kitha perdagangan menika wonten pepanggihan antawisipun tiyang Eropa lan Asia, kabudayan Yunani pinanggih kaliyan padang gurun Siria. Kanthi mekaten tamtunipun tiyang nggadhahi wawasan ingkang langkung omber. Lan wonten bentenipun agami ingkang ageng dipun lampahi ing Yudea, sampun kaanggep boten dados masalah. Ing ngriki kedadosan bilih tiyang-tiyang Helenis inkang rumaos dereng cekap menawi ngabaraken Gusti Yesus namung kangge sesami Helenis wonten ing griya-griya pamujan Yahudi kemawon. Piyambakipun miwiti ngabaraken bab Gusti Yesus dhateng tiyang Yunani ugi. Asilipun kathah tiyang Yunani ingkang manjing pitados. Ing kitha Antiokhia menika saperangan ageng warganipun sanes tiyang Yahudi. Lan salajengipun wonten ing ngriku kawitanipun para murid kasebat ‘Kristen.’

Pramila langkahipun Rasul Petrus sampun leres, temah langkung omber lan kathah tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus katimbang namung ing antawisipun tiyang Yahudi kemawon lan taksih ugi wonten perkawis ing antawisipun. Ing sasisih sinaosta taksih wonten perkawis ing kalanganipun tiyang sesami Yahudi, kedah wantun medal ngabaraken Gusti Yesus temah salajengipun inggih awit saking pakaryanipun Gusti ugi kratoning Allah sansaya kababar. [Bpur]

“Sinaosa kita taksih wonten perkawis, kita kedah wantun medal ngabaraken Gusti Yesus.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak