Gusti Allah Maha Pirsa Renungan Harian 7 Januari 2019

Waosan : Daniel 2 : 1 – 19  |  Pamuji: KPJ 51
Nats: “Wasana bab kang winadi mau banjur kebuka marang Dhaniel …. Dhaniel nuli ngluhurake marang Gusti Allahe saindenging langit” [ayat 19]

Ing wekdal samangke kita kathah manggihi tiyang ingkang nengenaken dhirinipun piyambak, egois lan ugi namung nengenaken bandha kadonyan. Boten namung punika, kathah ugi ingkang sami remen gumunggung lan mameraken dhirinipun piyambak. Manungsa rumaos minangka panguwaos samudayanipun, sae dhateng sesami punapa malih dhateng titahipun Gusti sanesipun. Manungsa rumaos saged nemtokaken punapa kemawon lan saged nindakaken punapa ingkang dipun remeni. Menawi sampun mekaten, kathah manungsa ingkang supe bilih sejatose piyambakipun namung manungsa titahipun Gusti ingkang winates lan ringkih.

Prabu Nebukadnezar, Sang Prabu ingkang sanadyan dados panguwaos nanging rumaos boten jenak manahipun lan boten saged sare awit boten saged mangretosi punapa tegese impenipun. Punapa malih para utusan inggih punika para sarjana, para juru gendam, juru sihir lan para tiyang Kasdim ugi boten saged nerangaken tegesing impenipun Sang Prabu. Pancen manungsa boten badhe saged mangretosi punapa ingkang dados karsanipun Gusti Allah, kajawi Gusti piyambak ingkang paring pangretosan dhumateng abdinipun. Dhaniel nampi kawicaksanan saking Gusti lan saged nerangaken punapa tegesing impenipun Prabu Nebukadnezar. Wonten ing ngajengipun Prabu Nebukadnezar, Dhaniel sampun paring paseksi bilih Gusti Allah punika Gusti ingkang Maha Kawasa lan Maha Pirsa.

Sadaya pakaryanipun Gusti wonten gesanging manungsa punika wonten tujuanipun. Gusti ingkang Maha Pirsa, maringi ingkang paling sae kangge saben kahanan. Gusti asring maringi pangatag, asring maringi pameleh, nanging asring ugi maringi panglipur. Pangrimatipun saged katampi sae saking Kitab Suci, sae saking manah kita, sae saking gesang kita, sae ugi saking sadaya titahipun Gusti sanesipun ingkang migunani tumrap gesang kita. Caranipun mbok menawi boten saged kita mangretosi ing sawetawis wekdal, nanging benjing-benjingipun kita nembe saged langkung mangretos, lan langkung yakin bilih caranipun Gusti punika saestu paling sae. [M@ul]

Pitados pangrimatipun Gusti kedah pitados rancanganipun Gusti punika tansah sae

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •