Malarindu Renungan Harian 6 Maret 2018

Waosan : Jabur 84: 1-12 | Pamuji: KPJ 14: 1, 2, 3
Nats:
“Wonten ing plataran Paduka, sedinten punika prayoginipun nglangkungi sewu dinten wonten ing sanes panggenan……” (ay.11)

“Luwih becik lara untu
Dari pada sirahe ngelu
Sakit cinta sakit rindu
Yen bengi ra bisa turu
Yen awan ra doyan mangan
Amarga tansah kelingan……
Malaria apa malarindu
Sedina rasane sewindu”

Tresna lan kangen. Kalih perkawis ingkang dipungambaraken lelagon ing inggil. Tiyang ingkang nggadhahi raos tresna tamtu badhe ngraosaken kangen menawi boten kepanggih. Menawi ngraosaken kangen, ateges nggadhahi raos tresna. Saben dinten kepingin enggal-enggal pinanggih. Tiyang ingkang mboten tresna punapa malih sengit, mboten saged ngraosaken kangen.

Tiyang Israel mboten saged kapisahaken gesangipun kaliyan Gusti Allah ing satengah pangibadah-pangibadah. Wekdal Bangsa Babel nggempur Yerusalem, Bait Suci ngalami risak sanget lan boten saged kaginaaken kangge ngibadah. Dene sadangunipun ing pambuwangan, Bangsa Israel boten saged ngabekti dhumateng Gusti kados nalika taksih wonten Bait Suci. Mila raos kapang ingkang lebet punika kawujudaken dening Bani Korah ing satengah pepujian.

Kahanan punika ugi dipunraosaken dening sadherek-sadherek kita ing sadhengah papan. Kados pundi warga pasamuwan GKI Yasmin ingkang taksih ngudi kangge madegipun greja. Kados pundi sadherek-sadherek ing Aceh Singkil ingkang kedah nyekseni grejanipun kabongkar. Sedherek kita punika kepengin sanget saged sowan Gusti kanthi sakeca tanpa pambengan.

Mangga tan kendhat ndongakaken sadherek-sadherek punika enggal saged ngabekti dhumateng Gusti kanthi sakeca. Kita ingkang kagolong tanpa reribet, malah kathah ingkang aras-arasen anggen kita sowan Gusti lan ngabekti. Menawi kita boten kagungan raos kangen ingkang mawujud ing satengah kita sowan Gusti lan ngabekti, mila nuwuhaken pitakenan sejatosipun sepinten lebeting tresna kita dhumateng Gusti? [PKS]

“ Tresna lan kangen boten saged kapisahaken.”

 

Bagikan Entri Ini: