Lubering Berkah Sing Gusti Renungan Harian 6 Desember 2018

Waosan : Maleakhi 3 : 6 – 12  |  Pamuji : KPJ 170 : 1, 2
Nats: “Banjur titènana, kowé mesthi Dakwengani korining langit, sarta Aku bakal ngesokaké berkah-Ku marang kowé nganti lubèr.” [ayat 10b]

Pepujian “Lubering berkah sing Gusti” saking Kidung Pasamuwan Jawi 170 punika dados pangeling-eling kangge kita bilih berkah ingkang kita tampi saking Gusti punika tamtunipun nyegeraken gesang. Pramila, kathah tiyang ingkang nyuwun supados Gusti tansah ngluberaken berkahipun ing pigesangan saben dinten. Ananging, punapa kita nate lereh sawetawis, lajeng ngucap ing manah lan batos kita, punapa ingkang dados dasar Gusti Allah punika karsa ngluberaken berkahipun dhateng kita? Punapa sababipun Gusti Allah punika milih kita? Punapa ingkang dipun karsakaken dening Gusti Allah lumantar berkah ingkang sampun kita tampi punika?

Pitakenan-pitakenan ingkang kados punika ingkang asring kalimengan, langkung-langkung mboten kawastanan. Ingkang asring kalampahan, nalika kita anampeni berkah, kita rumaos bilih berkah punika namung kangge pribadi kita, kangge brayat kita. Kamangka tansaya ageng berkah ingkang kita tampi, tansaya ageng ugi tanggel jawab kita tumrap berkah punika.

Pangandikanipun Gusti lumantar Maleakhi dinten punika ngundang kita supados gesang mboten namung kangge pribadi kita piyambak, ananging ugi kangge sesami. Bangsa Israel kaengetaken bab saos sokur, salah satunggalipun lumantar pisungsung prasepuluhan. Ing wanci ingkang sampun kelampahan, bangsa Israel mboten saged mituhu anggenipun ngaturaken pisungsung prasepuluhan punika. Dene ing wekdal punika pisungsung prasepuluhan diagem mbiyantu gesang padintenanipun para imam Lewi ingkang ngabdi ing Padaleman Suci. Langkung-langkung cara anggenipun Gusti Allah ngundang  bangsa Israel supados saged atur pisungsung prasepuluh punika kanthi ngengetaken bilih Gusti Allah kemawon mboten nate telat ngluberaken berkahipun, kanthi tansah mbikakaken korining langit kangge lubering berkahipun sadaya umat.

Tegesipun, nalika kita anampeni berkah saking Gusti, Gusti ugi nitipaken berkahipun tiyang sanes dhumateng kita. Pramila, pisungsung prasepuluhan ingkang kita aturaken, punika saged dados wujuding kawigatosan kita tumrap tiyang sanes, misungsung kanthi loma lumantar paladosanipun pasamuwan, utawi lumantar paladosan pribadi kita.[dvd]

“Atur Pisungsung Prasepuluh?! Ora wedi!!!”

 

Bagikan Entri Ini: