Waspada lan Jumaga Renungan Harian 6 Desember 2017

6 December 2017

Waosan : Lukas 21 : 34 – 38 | Pamuji : KPK 143 : 1, 2
Nats: “Padha jaganen awakmu dhewe, atimu aja nganti kabotan dening pista gedhen lan mendem, tuwin dening kasusahaning ngaurip …” [ayat 36]

Kangge jagi amaning lingkungan biasanipun dipun wontenaken SISKAMLING (Sistem Keamanan Lingkungan). Ing pundi warga masyarakat sacara mandiri sami jagi lingkunganipun piyambak-piyambak supados aman saking piawon. Mekaten ugi bilih kita gatosaken lingkungan ing perkantoran, sekolah, bank, wonten petugas SATPAM ingkang jagi keamanan lingkunganipun. Kita boten mangertos kapan wancinipun tiyang sanes badhe tumindak piawon. Pramila kita perlu waspada supados kita aman.

Gusti Yesus ngendika dhateng para sakabat bilih dinten rawuhipun Putraning Manungsa ingkang kaping kalih boten wonten ingkang mangertos. Karana menika Gusti Yesus ngengetaken para sakabatipun supados tansah waspada lan jumaga. Panjenenganipun ngersakaken para sakabat sadar lan gesang kanthi leres. Sarana waspada lan jumaga, para sakabat kedah pitados dan nindakaken karsanipun Gusti, tansah ndedonga, nyuwun kakiyatan saking Gusti. Ndedonga masrahaken sedaya lampah gesangipun ing panganthi lan panuntunipun Gusti Allah.

Dhawuh pangandikanipun Gusti Yesus menika dados pangenget kita. Mangga kita ningali kawontenan gesang kita. Menapa ingkang sampun kita cawisaken kagem Gusti? Menapa kita sampun siap bilih Gusti Yesus rawuh? Kita kedah waspada lan jumaga. Waspada tumraping sedaya tumindak ingkang ndadosaken dosa. Waspada dhateng piwucal-piwucal nasar. Waspada saking sikap ingkang nguja hawa nepsu kemawon. Sikap tansah waspada ndadosaken kita langkung ngatos-atos nglampahi gesang sadinten-dinten. Prayogi kita tansah jumaga srana nyawisaken manah ingkang suci kagem Gusti. Jumaga srana nindakaken keleresan lan kabecikan ing tengahing brayat, pasamuwan lan ing pundia kemawon papan kita. Mangga sangsaya temen ndedonga dhumateng Gusti. Pandonga ingkang temen dhateng Gusti ndadosaken manah kita ayem lan tentrem. Senadyan kita ngadhepi pacoben lan rekaosing gesang, kita sangsaya rumaket nunggil kaliyan Gusti. Mangga kita tansah waspada lan jumaga, awit kita boten mangertos kapan Gusti rawuh malih. [AR]

“Wong waspada mangerti bebaya lan berkah kang bakal teka.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak