Kawelasan Tanpa Mawang Renungan Harian 5 Oktober 2019

Waosan :  Mateus 20 : 29 – 34  |   Pamuji : KPJ 136 : 1, 3, 4
Nats : “Gusti Yesus trenyuh panggalihe marga saka welas, banjur ndumuki mripate wong-wong mau.” (ayat 34a)

Sadaya tiyang mesthi nggadhahi raos welas. Namung kemawon, kawelasanipun manungsa asring winates dhateng saperanganing tiyang. Kawelasanipun asring namung  tumuju dhateng sadherek kulawarganipun piyambak, dhateng sasedherek tunggil pitados kemawon, dhateng tiyang ingkang dipun tepangi sae kemawon. Dados cetha bilih tiyang menika gampil mban cindhe mban ciladan utawi pilih kasih.

Kasunyatan ing inggil menika kacetha ing cariyos kita dinten menika. Tiyang kathah ingkang ngetutaken tindakipun Gusti Yesus boten maelu dhateng tiyang wuta kalih menika. Tiyang kathah menika boten nggadhahi raos welas dhateng tiyang wuta ingkang rekaos gesangipun menika. Kosokwangsulipun, tiyang kathah menika malah nyendhu (menegor) tiyang wuta ingkang bengok-bengok menika supados mendel.

Boten mekaten menggah sih kawelasanipun Gusti Yesus. Kados dene tiyang kathah menika, tamtunipun Gusti Yesus ugi boten tepang sinten ta tiyang wuta kalih ingkang nyuwun kawelasan dhumateng Panjenenganipun menika. Ingkang dipun tepangi utawi dipun mangertosi dening Gusti Yesus namung bilih tiyang kekalih menika sangsara gesangipun karana wuta. Inggih namung kawontenaning gesangipun ingkang rekaos menika ingkang nuwuhaken raos trenyuh lan welas ing manahipun Gusti Yesus. Kawelasanipun Gusti Yesus sanes amargi tiyang kekalih menika sampun utawi badhe ndherek Panjenenganipun, sanes amargi sampun utawi badhe dados golongan utawi panunggalanipun Gusti Yesus.

Kados pundi kawelasan kita? Dhateng sinten kemawon kawelasan kita sampun tumanduk? Yen ta sampun tumanduk tanpa mawang tiyang, taksih kathah tiyang ingkang nandukaken kawelasan kanthi pilih kasih. Sumangga ngajak lan sesarengan kaliyan sintena kemawon -kalebet ugi ingkang benten iman nandukaken kawelasan dhateng sadaya tiyang ingkang rekaos gesangipun. Kanthi mekaten, tiyang sanes ugi saged nindakaken karsanipun Gusti. [st]

“Kabecikan nandukake kawelasan iku aja kok ijeni dhewe!”

 

 

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •