Konsisten! Pancaran Air Hidup 5 Juni 2024

5 June 2024

Waosan: 1 Samuel 21 : 1 – 6  |  Pamuji: KPJ. 431 : 1 – 2
Nats: “Wangsulane Imam Akhimelekh marang Sang Dawud: ”Kula mboten gadhah roti limrah, ingkang wonten namung roti sengkeran; anggeripun tiyang-tiyang panjenengan sami cegah nggepok tiyang estri.” (Ayat 4)

Konsisten miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tegesipun tetep, kekeh, ora keguh, (Ind. tidak berubah-ubah ). Sikep ingkang konsisten, inggih punika sikep ingkang nedahaken antawisipun tembung ingkang dipun ucapaken cundhuk kaliyan pandamelipun, jujur, nyata kaliyan ingkang dipun lampahi, prasetyanipun tansah dipun ugemi. Kosokwangsulipun menawi wonten tiyang wicantenanipun benten kaliyan kasunyatan, punika dipun wastani mboten konsisten. Kados pundi kaliyan panjenengan, punapa panjenengan nate pinanggih rencang ingkang sikepipun konsisten? Kosokwangsulipun punapa panjenengan ugi nate pinanggih rencang ingkang mboten konsisten? Kathah ingkang pundi? Ingkang konsisten punapa ingkang mboten konsisten?.

Dawud punika senopati ingkang konsisten, piyambakipun kanthi kekeh njagi kasucening gesangipun nalika mengsah perang, ugi ing lelampahan biasa. Dawud matur dhateng Imam Akhimelekh: “Pancen kula sami mboten kenging ngempali tiyang estri kados kala rumiyin-rumiyin, menawi kula sami mengsah perang. Badanipun tiyang kula sami suci, sanadyan namung kekesahan limrah, langkung malih ing dinten punika. Satunggal-tunggilipun sami suci badanipun.”(Ay. 5). Punapa ingkang dipun aturaken Dawud dhateng Imam Akhimelekh nedahaken, bilih senopati Dawud sikepipun konsisten, kekeh ngugemi lan ngurmati  pranataning Kraton. Piyambakipun mboten sembrana, ugi mboten plinthat-plinthut anggenipun ngayahi jejibahan saking Prabu Saul. Pramila nalika piyambakipun bidhal ngayahi tugas saking Kraton, piyambakipun nyuwun sangu roti, utawi tedhan punapa kemawon ingkang wonten, nanging roti limrah mboten wonten, ingkang wonten roti sengkeran. Kanthi awisan ingkang dhahar kedah cegah nggepok tiyang istri, lan salajengipun Dawud sagah ngugemi awisan punika, kasagahan punika wujudipun sikep konsisten.

Pasamuwan punika saestunipun nggadhahi ayahan ageng, salah satunggaling ayahan punika supados pasamuwan punika dados pepadhanging jagad, dados berkah kangge sesami. Kados pundi miturut panjenengan, punapa taksih konsisten? Taksih wonten ing swasana sasi kespel, wekdalipun kita mawas dhiri, ngatag dhateng dhiri kita piyambak-piyambak, punapa kita minangka pasamuwan taksih konsisten dados seksinipun Gusti? Sumangga kita konsisten kados Dawud. Amin. [YK].

“Wong wicaksana iku ngati-ati lan nyingiri piala.” (Wulang Bebasan 14:16-a)

Renungan Harian

Renungan Harian Anak