Memuji Gusti Kanthi Tulus Renungan Harian 5 Februari 2019

Waosan : I Korinta 14 : 13 – 25 | Pamuji : KPK 313 : 1
Nats : “Kang iku apa kang kudu daktindakake? Aku arep ndedunga nganggo rohku, nanging aku uga ndedunga nganggo akal-budiku; Aku arep ngidung lan memuji nganggo rohku, nanging ngidung lan memuji nganggo akal-budiku uga” [ayat 15]

 

Tiyang Kristen menika, remen ngidung. Nalika sedhih ngidung, nalika bingah ugi ngidung. Menapa kemawon i n g k a n g d i p u n r a o s a k e n d i p u n wujudaken kaliyan ngidung. Wiwit taksih alit tiyang Kristen sampun sinau ngidung ing sekolah minggu, dados sampun lumrah yen tiyang Kristen remen ngidung ing salebeting gesangipun.

Nanging nalika wonten ing greja / ngabekti, dipunakeni menapa mboten, taksih kathah tiyang Kristen ingkang ngidungipun namung formalitas, mboten medhal saking manahipun. Mangka kita pitados bilih ngidung menika sami kados dedunga. Tegesipun nalika kita memuji asmanipun Gusti, menika sami kados kita dedunga dhumateng Gusti. Kados pundi Gusti saged nampi pandunga / pamuji kita bilih kita mboten ngaturaken kanthi saestu?

Lumantar waosan kita ing wedal menika, rasul Paulus ngemutaken kita supados menawi ngidung lan memuji asmanipun Gusti menika ngagem roh lan akal-budi uga. Ngidung lan memuji ingkang mekaten ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah.

Mboten wonten tiyang ingkang meksa anggen kita memuji asmanipun Gusti. Pramila menika mangga kita memuji kanthi tulus lan saestu. Senadyan ing pundi kemawon, nalika kita ngluhuraken asmanipun Gusti, kedah kita aturaken kanthi tulus ing manah, krana menika ugi dados salah satunggaling wujud pisungsung kita kagem Gusti. [DFA]

“Memuji kanthi tulus ngremenaken manah Gusti kita”

 

Bagikan Entri Ini:

  • 14
    Shares