Ngreti lan Nglakoni Panggawe Becik Renungan Harian 4 Januari 2018

4 January 2018

Waosan : Yakobus 4 : 11 – 17 I Pamuji:  KPK. 134 : 2 – 4
Nats:
Dadi sing sapa mangreti ing bab panggawe becik, mangka ora nglakoni , iku dadi lan dosane.” (ayat 17)

Wonten tiyang ingkang dhawuh: “Peraturan dibuat untuk dilanggar.”  Sejatosipun sampun mangertos bilih peraturan dipunwontenaken amrih kasaenaning gesang sesarengan, nanging boten purun nindakaken, malah dipun terak. Tiyang ingkang sampun sumerep lan mangertos bab pandamel sae, ananging boten purun nindakaken, menika dados lan dosanipun.

Bab-bab tumuju kasaenan ingkang kedah kita tindakaken antawisipun:

  1. Boten pareng mitenah (”ngrasani elek”) lan ngakimi sesami, awit menika nacad lan ngadili angger-angger. Mestinipun kita dados tiyang ingkang nindakaken angger-angger, sanes hakime angger-angger. Namung setunggal ingkang ngawontenaken lan jumeneng hakime angger-angger i.p Gusti Allah piyambak. Sinten kemawon tiyangipun lan kadospundi kemawon kawontenanipun, wajib dipun tresnani lan dipun ajeni.
  2. Tansah maringi papan lan wekdal dhateng Gusti ing rancanganing gesang kita. Sampun ngantos mapanaken rancanganing gesang sanjawining pangrengkuh lan rancanganipun Gusti, rumaos boten wonten ingkang saged ngalang-alangi lan rumaos dados paraga ingkang nemtokaken lan ngwasani masa depan. Tumraping kita, dinten ingkang bade kelampahan menika tetep dados wewados.
  3. Tansah enget lan rumaos bilih gesang kita kadosdene Sakedhap ketawis, lajeng sirna. Sampun ngantos ngendelaken kasagedan lan kekiyatan piyambak awit kawontenanipun boten langgeng/winates. Tansaha ngendelaken pangwasaning Allah ing pigesangan lan rancanganing gesang kita. Ing sedaya bab ingkang badhe dipuntindakaken, tansaha ngucap: “Menawa Gusti marengake.” (kados tembung insya Allah, bahasa latinipun O Deo Volente). Sedaya rancangan kita  gumantung sawetah (100 %) dhateng Gusti. Boten kepareng gumunggung lan umuk, karana Allah jumeneng Gusti (Tuhan), ingkang ngwasani sedaya titahipun, alam, wekdal lan sejarahing manungsa.
  4. Tansah nebihaken gesang saking dosa “kelalaian”, sumerep lan nindakaken menapa ingkang sae lan kedah katindakaken. (SS)

„Dadosa pendherekipun Gusti ingkang ngertos lan nglampahi tumindak sae.“

Renungan Harian

Renungan Harian Anak