Ojo Cuwa Renungan Harian 4 Desember 2018

Bacaan : 2 Samuel 7 : 18 – 29  |  Pujian: KPJ65
Nats: “Margi saking pangandika Paduka saha miturut panggalih Paduka, Paduka sampun nindakaken sadaya prakawis ingkang ageng punika saha Paduka sumerepakan dhateng ingkang abdi punika”. [ayat 21]

Sedaya manungsa ing ngalam donya menika tamtu nggadhahi rancangan gesang ingkang ageng lan sae. Kita nggadhahi pangajeng-ajeng sedaya ingkang karancang saged binerkahan dening Gusti lan saged kawujud sampurna. Nanging ing kasunyatanipun mboten sedaya rancangan kita saged kawujud miturut kaliyan panjeng-ajeng kita. Kathah ingkang mleset lan dipun tata benten kaliyan Gusti. Ing wiwitan mbok menawi ewet kangge kita nampi kasunyatan menika. Asring kita protes dhateng Gusti kenging menapa kok mekaten, lsp. Kula kinten menika reaksi ingkang limrah. Nanging sak menika kita dipun ajak sinau dhateng Prabu Dawud anggenipun paring wangsulan menapa ingkang dipun kersakaken Gusti tumrap gesangipun.

Dipun tedahaken bilih Prabu Dawud kagungan rancangan yoso dalem kagem Gusti  Allah. Menika wujuding raos sokur awit Prabu Dawud ngraosaken  ageng sanget katresnan lan pakaryan ingkang katindakaken dening Gusti Allah kangge gesangipun. Pramila lumantar nabi Natan, Prabu Dawud ngaturaken pangajeng-ajengipun dhumateng Gusti, yoso Bait Suci kagem Gusti Allah. Nanging lumantar Nabi Natan, Gusti paring wangsulan  nampik rancangan Prabu Dawud. Kanthi andhap asoring manah Prabu Dawud nampi kawontenan menika awit piyambakipun ngrumaosi bilih Gusti pancen kagungan kuwaos ingkang langkung ageng tinimbang dhirinipun. Piyambakipun sadar bilih Gusti nguningani menapa ingkang sae kangge para kagunganipun. Prabu Dawud nggih mboten cuwa ing manah malah sinau saos sokur lan tetep nglampahi menapa ingkang dados kuwajibanipun kanthi sae lan temen. Tegesipun Prabu Dawud sinau nampi kanthi legawaning manah menapa ingkang dados karsa lan rancanganipun Gusti Allah.

Pengalaman Prabu Dawud gambaran pengalaman kita. Satunggal pasinaon adi ingkang dipun paringaken dening Prabu Dawud inggih menika sinau saos sokur ing sedaya kawontenan, seleh tumrap rancanganipun Gusti lan nglampahi menapa ingkang dados panduman kita  kanthi sae lan temen. [dh]

“Kawula seleh Gusti”

 

Bagikan Entri Ini: