Nyawisaken Wekdal Kagem Gusti Pancaran Air Hidup 31 Mei 2024

31 May 2024

Waosan: Kaimaman 23 : 1 – 8  |  Pujian: KPJ. 390
Nats: “Pitung dina lawase sira padha nyaosna kurban genenan marang Pangeran Yehuwah; ing dinane kang kapitu iya nganakna parepatan suci, sira aja padha nglakoni pagawean kang abot.” (Ayat 8)

Gusti Allah sampun maringi wekdal dhateng kita manungsa, 24 jam sedinten. Saking wekdal 24 jam punika, kita ginakaken kangge punapa kemawon wekdal kita punika? Mbok bilih wonten tiyang ingkang badhe mangsuli: “Kula damel nyambut gawe, kula damel ngaso tilem, kula damel pepanggihan kaliyan sanak sedherek lan brayat. lsp.” Pitakenan selajengipun, pinten jam wekdal kita kagem Gusti? Punapa kita sampun nyawisaken wekdal kita kagem Gusti? Wekdal kangge dedonga, memuji, mirengaken Pangandikanipun Gusti lumantar maos kitab suci, lan manembah dhumateng Gusti. Sokur bilih kita tansah enget dhumateng Gusti sarta nyawisaken wekdal kita kagem Gusti.

Waosan kita dinten punika nyariosaken Gusti Allah ingkang netepaken saperangan dinten kangge bangsa Israel. Saperangan dinten punika: Dinten Sabat (Ay. 3), dinten Paskah (Ay. 5), dinten Riyadin Roti Tanpa Ragi (Ay. 6-8), lan dinten Panen Asilipun Bumi (Ay. 9-14). Dinten Sabat katetepaken Gusti Allah supados bangsa Israel enget bilih piyambakipun punika makhluk titahipun Gusti, ing pundi bangsa Israel kedah lereh saking pandamelanipun lan ngabekti dhumateng Gusti Allah. Dinten Paskah katetepaken supados bangsa Israel enget bilih Gusti Allah piyambak ingkang nulungi lan ngentasaken bangsa Israel saking Mesir. Dinten roti tanpa ragi dipun pengeti saksampunipun Paskah, pitung dinten dangunipun bangsa Israel sami nedha roti tanpa ragi kangge ngengeti kasangsaran nalika wonten Mesir. Selajengipun dinten Panen, ing ngriki bangsa Israel sami ngaturaken pisungsung sokur kagem Gusti arupi asil panen. Sedaya dinten ingkang katetepaken punika nggadhahi tujuan supados bangsa Israel enget bilih Gusti Allah tansah nganthi lan ngrimati umat kagungan-Ipun ing sadengah kahanan. Gusti Allah karsa nuntun lan ngluwari umat-Ipun saking panindesan lan kasangsaran.

Gusti Allah punika Gusti ingkang Maha Tresna lan Maha Mulya. Panjenenganipun tansah mberkahi saha paring kakiyatan dhateng kita kangge ngadhepi sedaya prekawis ingkang kita alami ing gesang punika. Mangga kita sami nyawisaken wekdal kita kagem Gusti. Kita pitados srana celak lan rumaket kaliyan Gusti, kita saged mangertos bilih gesang kita punika wonten ing panganthi dan pangreksanipun Gusti Allah. Amin. [AR].

“Cawisna wektumu kagem Gusti, tamtu uripmu bakal katuntun lan karimatan dening Gusti.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak