Pasambat Dadi Pamuji Pancaran Air Hidup 1 Juni 2024

1 June 2024

Waosan: Jabur 81 : 1 – 10  |  Pamuji: KPJ. 19 : 1, 2
Nats: “… sajroning karubedan sira padha sesambat, Ingsun banjur ngentasake sira, Ingsun nyembadani panyuwunira saka ing pasingidaning gludug, Ingsun wus coba marang sira ana ing sacedhake banyu Meriba.” (Ayat 8)

Sinten saking kita ingkang mboten nate sambat? Kula kinten mboten wonten tiyang gesang ingkang mboten nate sambat. Kathah alesan kangge tiyang punika sambat, antasiwisipun: sambat bab ekonomi ingkang sansaya awrat, sambat bab brayat ingkang mboten rukun, sambat bab sakit ingkang mboten saras-saras, sambat bab pandamelan ingkang mboten wonten telasipun, lsp. Tiyang ingkang sambat punika nedahahen bilih kawontenanipun manungsa punika ringkih lan winates. Lajeng punapa gesang kita namung badhe dipun isi pasambat kemawon? Tamtunipun mboten. Kangge kita para pandherekipun Gusti Yesus, gesang kita punika kedah kita isi kaliyan pamuji sokur dhateng Gusti. Sedaya prekawis ingkang kelampahan ing gesang, bingah lan sisah kedah kita tampi kanthi pamuji sokur. Awit sarana pamuji sokur kita saged kiyat ngadepi gesang lan tansah nggadhahi pangajeng-ajeng dhumeteng Gusti. Sambat punika limrah, nanging tansah atur pamuji sokur dhateng Gusti punika istimewa.

Jabur 81 ingkang dados waosan kita dinten punika, paring pangertosan kangge kita supados tansah memuji ngluhuraken Gusti. Juru Mazmur ngajak kita sami surak-surak kagem Gusti, awit Panjenenganipun punika ingkang dados kasantosan kita (Ay. 2). Kita dipun ajak ngidung memuji Allah awit Panjenenganipun punika ingkang mranata gesang kita (Ay. 5). Mekaten ugi lumantar paseksinipun Juru Mazmur, Gusti Allah paring janji, “sarjoning karubedan sira padha sesambat, Ingsun banjur ngentasake sira, Ingsun nyembadani panyuwunira …” (Ay. 8). Saestu Gusti Allah punika mangertos sedaya pasambat lan karibetan ingkang kita alami. Ing kahanan punika, Gusti Allah karsa nulungi sarta paring kakiyatan kangge kita.

Ing wulan Kespel punika, wujud kesaksian ingkang saged kita tindakaken inggih punika ngaturaken pamuji sokur kita dhumeteng Gusti Allah. Kita saged nyariosaken dhateng tiyang sanes bab pakaryan lan pitulunganipun Gusti Allah ing gesang kita. Kita saged martosaken bilih Gusti Allah tansah nunggil lan madhangi manah kita sanadyan kita nyanggi momotan ingkang awrat. Mangga ing wulan kespel punika kita sami atur pamuji sokur dhumateng Gusti, awit kita pitados pasambat sampun dados pamuji sokur kangge kita ingkang setya lan celak kaliyan Gusti. Amin. [AR].

“Ayo padha memuji, saos sokur, lan atur panuwun dhumateng Gusti, kita mboten badhe rumaos kakirangan malih!”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak