Ora Umum Pancaran Air Hidup 27 Juli 2022

Bacaan: Matius 5 : 43 – 48 | Pujian: KPJ. 357 : 2,3
Nats:
“Dene manawa kowe tresna marang wong kang nresnani kowe, iku kowe oleh pituwas apa? Para juru-mupu-beya rak ya tumindak mangkono, ta?” (Ayat 46)

Tembung “Ora Umum” punika asring kangge maringi gambaran bab prekawis, tindak tanduk, kahanan lan sanesipun ingkang kalampahan mboten kados biasanipun. Tembung “Ora Umum” punika saged nggadahi arti ingkang sae utawi awon gumantung punapa kemawon ingkang kalampahan mboten biasa. Wonten tiyang ingkang menawi sesrawungan kaliyan tiyang sanes mesthi gegeran, tiyang punika kadang kasebat ora umum karana umumipun tiyang menawi sesrawungan kangge mangun paseduluran ingkang mbingahaken. Ugi wonten tiyang ingkang mboten nate nesu utawi kuciwa sanadyan dipun larani dening tiyang sanes, tiyang punika asring kasebat ora umum, karana umumipun tiyang menawi dipun singgung utawi dipun larani bakal nesu utawi kuciwa. 

Dhawuh pangandikanipun Gusti Yesus ing waosan kita punika saged ugi dipun sebat ora umum. Gusti Yesus badhe ngoreksi pemanggihipun tiyang kathah kados ingkang kaserat wonten ing ayat 43 ingkang mekaten “… Sira tresnaa marang sapepadhanira lan sengita marang mungsuhira!”. Tembung sengit marang mungsuhira mboten wonten ing angger-anggering Toret nanging ugi nalika semanten dereng wonten angger-angger ingkang ngatur bab sikapipun manungsa tumrap tiyang ingkang dipun sengiti punika. Pramila Gusti Yesus ngajak manungsa mboten namung nglampahi gesang kados umumipun nanging gesang ingkang kebak katentreman kados dhawuhipun Gusti ingkang mekaten : “… Padha tresnaa marang mungsuhmu; wong kang nganiaya kowe padha dongakna slamet” (Ay. 44). Dhawuh punika supados manungsa anggenipun nglampahi gesang mboten nyimpen raos sengit wonten manahipun. Manungsa kaajak nglampahi gesang kalayan kebak kabingahan kanthi mbucal raos sengit malah dongakaken tiyang sanes.

Dhawuhipun Gusti punika ingkang kasebat ora umum. Pramila mboten gampil nglampahi dhawuh punika. Ananging kita sedaya tamtu langkung remen nglampahi gesang kanthi kebaking tentrem rahayu tinimbang gesang kanthi nyimpen raos sengit. Sumangga ing wulan keluarga punika kita mujudkaken gesang ingkang sae kanthi nambah sedulur lan ngirangi mungsuh kados ingkang dipun dhawuhaken dening Gusti Yesus. Amin. [Kuh.C].

“Nambah dulur lan ngurangi musuh kagem nggayuh katentremaning manah”

 

Bagikan Entri Ini: