Sedaya Namung Karana Kanugrahan Renungan Harian 25 Februari 2021

Waosan :  Rum 3 : 21 – 31 | Pamuji  :  KPJ.  55
Nats: “Marga kita yakin, yen manungsa iku anggone kabenerake awit saka pracaya, ora marga saka anggone netepi angger-angger Toret.” (ayat 28)

Kula tyang dosa klangkung ageng, rinentahan palimirma.
Punika ngéram-éramaken, kawula séwu tan nyana.
Mangke tan wonten paniksa. Mangke tan wonten paniksa
Mring rumentahing sih mirma. Mring rumentahing sih mirma

Tantu kidung ingkang kaserat wonten ing KPJ. 55 punika sampun asring kita mirengaken lan kita kidungaken. Menawi kita purun ngraosaken kanthi estu, lebet sanget maknanipun. Punika satunggal pengaken bilih kita saged nampi kawilujengan mboten karana kasaenan kita nanging karana sih kamirahan Gusti ingkang tansah tumrah dhateng gesang kita. Kidung punika ugi ngengetaken kita supados anggenipun kita ndherek Gusti kedah temen lan mboten gumunggung awit gesang kita punika namung karana katresnan lan peparingipun Gusti.

Lumantar serat ingkang dipun paringaken dhateng pasamuan ing Rum, Paulus paring pitedah dhateng tiyang pitados ing kitha Rum bilih mboten wonten prekawis ingkang saged dados alasan kangge gumunggung ing gesang punika. Kalebet ngunggulaken kasaenan lan kataatan dhumateng tradisi agama ingkang sampun dipun lampahi, awit punika mboten saged dados jaminan manungsa nampi kawilujengan. Paulus nedahaken kanthi estu bilih kawilujengan punika kanugrahan peparingipun Gusti Allah ingkang sampun makarya nebus dosaning manungsa lumantar Gusti Yesus. Punika wigatos lan kedah dados dasar kapitadosan kita minangka kagunganipun Gusti. Kanthi dasar pengaken ingkang kados mekaten tiyang pitados dipun engetaken supados mbudidaya gesang ajrih asih lan kebak ing kabingahan karana gesangpiun sampun pinaringan kamardikan.

Tamtu dawuh punika ngengetaken kita supados kita tansah saos sokur awit sampun pinaringan kekiyatan nampi kanugrahan adi peparingipun Gusti. Awit saking kapitadosan dhumateng Gusti Yesus punika, kita dados putraning Gusti Allah. Mangga punika ngiyataken tekad kita kangge gesang andhap asor lan mangun kasetyan dhumateng Panjenenganipun ing sajeging gesang kita. Amin (DH).

“Gusti, maturnuwun kagem kanugrahan adi ingkang sampun Paduka paringaken.”

 

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •