Sokur Tumrap Pitulunganipun Gusti Pancaran Air Hidup 23 Mei 2022

Waosan: 1 Babad 12 : 16 – 22 | Pamuji: KPJ. 353
Nats:
“Tentrem rahayu, tentrem rahayu wontena ing paduka, saha tentrem rahayu wontena ing pambantu paduka, sabab ingkang mitulungi paduka punika Gusti Allah paduka!” (Ayat 18c).

Kita sadaya tamtu nate nampi pitulungan saking tiyang sanes. Nalika kita dawah utawi ing kasisahan, pitulungan saking tiyang sanes tamtu bingahaken sanget. Nampi pitulungan saking tiyang ingkang asring paring pambiyantu dhateng kita punika raosipun limrah sanget. Ananging nalika kita nampi pitulungan saking tiyang sanes ingkang asring sengit dhateng kita, kados pundi raos manah kita? Bingah sanget punapa curiga? 

Ing waosan punika, kacariosaken bilih Dawud nampi pitulungan saking Gusti Allah. Pitulungan punika awujud tiyang kathah ingkang dados pandherekipun. Nalika Dawud sumingkir ing Ziklag karana regejegan kaliyan Prabu Saul, Dawud nampi tiyang-tiyang ingkang kagolong prawira kagem mbiyantu piyambakipun ing peperangan. Tiyang ingkang dados pandherekipun Dawud punika tiyang saking golongan Benyamin, ingkang taksih tunggal turun kaliyan Prabu Saul. Mekaten ugi bani Yehuda lan bani sanesipun ingkang tansah sumadya dados pandherekipun Dawud. Pitulunganipun Gusti Allah punika dipun tampi kaliyan Dawud. Tiyang-tiyang ingkang dados pandherekipun Dawud kalawau dipun utus dados wadya-bala Sang Dawud. Awit langkung dangu langkung kathah ingkang dados pandherekipun Dawud lan sumadya mbiyantu Dawud, lajeng ndadosaken Dawud punika kagungan wadya-bala ageng, kados dene wadya-balaning Allah.

Pitulunganipun Gusti Allah punika kita tampi ing wanci ingkang endah. Pitulunganipun Gusti ugi kita tampi lumantar tiyang-tiyang ingkang asring kita anggep mungsuh. Kados dene Dawud ingkang nampi pitulungan lumantar bani Benyamin ingkang tunggal turun kaliyan Prabu Saul ingkang dados mungsuhipun. Gusti Allah ngagem sinten kemawon kagem mitulungi lan paring pambiyantu tumrap gesang kita. Pramila sumangga kita tansah saos sokur dhateng Gusti Allah, tumrap sadaya pitulungan ingkang sampun dipun paringaken wonten ing gesang kita. Amin. [gwk].

“Ujian iman ingkang ageng inggih punika nalika kita mboten nampi pitulungan ingkang dados pengajeng-ajeng kita, nanging kita taksih saged ngaturaken saos sokur dhateng Allah.”
C.S Lewis

 

Bagikan Entri Ini: