Ngunduh Wohing Pakarti Pancaran Air Hidup 23 Juni 2023

Waosan: Yeremia 20 : 1 – 6 | Pamuji: KPJ. 439
Nats:
“Dene mungguh sira dhewe, he Pasyhur dalah saisine omahira, sira bakal diangkat dadi tawanan, sira bakal teka ing Babil lan bakal mati ana ing kana sarta bakal dikubur ana ing kana; iya sira lan para mitranira kabeh kang padha kokwedhari pameca kang goroh.” (Ayat 6)

Ngunduh wohing pakarti punika satunggal tetembungan Jawi ingkang ngemu suraos sadaya manungsa badhe metik woh saking tumindakipun. Tumindak ingkang sae badhe angsal woh ingkang sae, kosok wangsulipun, tumindak ingkang ala badhe paring woh ingkang ala ugi. Tetembungan punika sejatinipun badhe paring pitutur supados para manungsa tansah ngati-ati tuwin waspada ing sadaya tindak tandukipun.

Mekaten ugi waosan kita ing dinten punika, paring pepenget tumrap kita sami lumantar cariyos saking Nabi Yeremia lan Imam Pasyhur. Rikala semanten, Nabi Yeremia nampi dhawuh saking Sang Yehuwah supados nglantaraken pameca bab paukuman tumrap Bangsa Yehuda. Nanging, pameca punika mboten katampi kanthi manah ingkang jembar dening Imam Pasyhur, satemah piyambakipun duka banjur paring maneka werna paniksa tumrap Nabi Yeremia. Amargi tumindakipun ingkang ala, Imam Pasyhur sarta Bangsa Yehuda nampi paukuman saking Sang Yehuwah kados dene pameca ingkang kawedharaken dening Nabi Yeremia. Imam Pasyhur lan Bangsa Yehuda punika ngunduh wohing pakarti.

Lumantar prastawa ingkang dipun alami dening Nabi Yeremia lan Bangsa Yehuda, kita sami dipun emutaken supados sadaya tindak tanduk kita tansah kalambaran dening manah ingkang jembar, manah ingkang kebak kawicaksanan, sarta tansah ngati-ati lan waspada. Mila, sumangga kita tansah sengkut nindakaken prekawis-prekawis ingkang cundhuk kaliyan karsanipun Gusti sarta prekawis-prekawis ingkang migunani. Satemah, nalika kita ngunduh wohing pakarti, woh ingkang becik ingkang kita tampi lan bilih samangke putra lan wayah kita ingkang badhe ngunduh wohing pakarti mugi ingkang karaosaken inggih punika woh ingkang kebak  kabecikan. Gusti tansah mirsani punapa ingkang kita lampahi, karana punika sumangga kita tansah ngati-ati lan waspada. Amin. [xie].

“Sumangga makarya, mbabarken tresna sanyata”

 

Bagikan Entri Ini: