Aja Memuja Brahala! Pancaran Air Hidup 21 Juli 2023

21 July 2023

Waosan: Yesaya 44 : 9 – 17 | Pamuji: KPJ. 203
Nats:Wong kang gawe reca iku kabeh tanpa guna, sarta barang-barang kang disenengi iku ora ana paedahe.” (Ayat 9)

Ing salah sawijining dinten pak Wangkot sowan wonten ing dalemipun bapa Pendita, anggenipun jejagongan saestu gayeng. Ing pungkasaning pak Wangkot matur kanthi blaka suta “Pak ndita kula punika saged bentenaken ndedonga dhateng Gusti Allah kaliyan nyenyuwun dhateng tiyang pinter.” Pak Pendita mangsuli, “Bentenipun kados pundi pak?” “Bentenipun menawi kula dedonga dhateng Gusti Allah wangsulanipun Gusti lami sanget, malah kepara boten wonten wangsulan. Menawi nyuwun dhateng tiyang pinter lan nyepeng piyandel, punapa ingkang kula suwun saged enggal kasembadan.” Pak Pendita radi kaget, awit wonten tiyang Kristen manggro tingal lan manggro kapitadosan. Pak Pendita lajeng nerangaken kanthi trawaca bab ndherek Gusti kanthi saestu.

Wonten ing waosan, Nabi Yesaya saweg ngengetaken bangsa Israel ing tlatah pambucalan Babel supados manembah dhateng Gusti Allah kemawon, sampun ngantos memuja reca utawi brahala, awit boten wonten ginanipun lan murugaken Gusti Allah duka sanget. Reca ingkang karipta dening manungsa boten mangertos punapa-punapa, tumunten ingkang manembah badhe nampi kawirangan (Ay. 9). Tiyang ingkang memuja reca sami kemawon kaliyan tiyang bodho. Punapa limrah memuja reca ingkang dipun damel, lajeng dipun sembah. Gusti Allah duka sanget awit bangsa Israel sampun nerak angger-angger sepisan lan kalih. Gusti Allah ugi duka awit bangsa Israel sampun nglirwakaken Panjenenganipun lan boten purun gumantung kaliyan Gusti Allah, ingkang selami punika tansah nresnani.

Kita samangke gesang ing jaman ingkang majeng, ananging kasunyatanipun taksih kathah tiyang Kristen ingkang pitados lan mitadosaken gesangipun dhateng kakiyatan-kakiyatan mistis ing sakjawinipun Gusti Allah. Contonipun: pitados dhateng tahkayul, jimat-jimat, japra mantra, manembah reca saha kayu watu. Ing sisi sanes wonten tiyang ingkang ndadosaken teknologi, karemenan/hobi, panguwaos, donya brana, drajat-pangkat dados ilah ingkang dipun puja-puji nggantosaken Gusti Allah. Sumangga kita namung memuja lan setya tuhu dhumateng Gusti Allah kemawon, awit kita boten badhe lingsem lan kuciwa, malah kepara gesang kita ayem tentrem. Amin. [Djian].

“Mitadosaken gesang dhateng brahala kuwi bodho”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak