Pitutur ingkang Becik Pancaran Air Hidup 19 Oktober 2021

Waosan: Ibrani 6 : 13 – 20 | Pamuji: KPJ. 431 : 1, 3
Nats:
“Marga saka iku luwih ngyakinake marang wong-wong kang nduweni hak nampani prasetya iku ing bab teteping putusane, Gusti Allah wus nanggel kanthi supaos, …” (Ayat 17)

Wonten salebeting gesang, tamtunipun kita nate ningali tiyang sepuh ingkang atur pitutur dhateng anakipun. Pitutur punika tamtunipun pitutur ingkang becik, ingkang saged dados rambu-rambu kangge anak punika nglajengaken gesangipun kanthi sae. Contohipun mekaten: “Dadia anak sing apik ana ing lakumu ya le, supaya lancar angen-angenmu!” utawi “Witing tresna jalaran saka kulina. Witing mulya jalaran wani rekasa.” Pitutur punika becik ananging boten sedaya tiyang saged nglajengaken pitutur punika wonten gesangipun. Tiyang punika gampil ngedalaken pitutur ingkang becik, ananging asring tumindak gesangipun mboten sembada kaliyan pituturipun. Karana punika, tiyang sanes ingkang mirengaken utawi nampi pitutur punika badhe nganggep tiyang punika namung “omong tok.” Tamtunipun kita mboten kepengin dipun wastani tiyang ingkang namung “omong tok”. Kita tamtu kepengin dados tiyang ingkang aji, karana punapa ingkang dados pitutur kita saged kita tindakaken salebeting gesang kita. Srana pitutur ingkang becik punika, saestu kita saged mbangun gesang kanthi rukun kaliyan tiyang sanes, mekaten ugi kita saged gesang miturut karsanipun Gusti Allah.

Serat Ibrani ing waosan kita dinten punika nyariosaken Gusti Allah ingkang prajanji dhateng Rama Abraham. Gusti Allah punika Gusti ingkang tansah netepi prajanji-Nipun. Panjenenganipun boten nate selak dhateng prajanji-Nipun, punapa ingkang dados prajanji-Nipun tansah dipun genepi. Mekaten ugi Rama Abraham tansah pitados dhateng prajanjinipun Gusti Allah punika. Piyambakipun pitados bilih punapa ingkang dados prajanji-Nipun Gusti Allah punika, tamtu badhe kalaksanan, awit Gusti Allah tansah setya netepi sedaya prajanji-Nipun.

Kados Rama Abraham ingkang pitados dhumateng Gusti Allah, mekatena ugi kita. Gusti Allah sampun atur prajanji ingkang sae kangge kita, inggih punika kawilujengan wonten ing Gusti Yesus. Mangga kita ugemi prajanji punika sarana nindakaken gesang kanthi tanggeljawab lan paring tuladha ingkang becik. Punapa ingkang dados pitutur kita, inggih sami kaliyan punapa ingkang dados tumindak kita. Awit saking pitutur kita ingkang becik punika, gesang kita mboten badhe muspra, gesang kita saged dados berkah, lan dados piranti pakaryanipun Gusti Allah ingkang sae ing donya. Gusti Allah tansah ngiyataken lan mberkahi kita sedaya. Amin. [YC].

 “Gesang punika kesempatan kangge nindakaken kabecikan.”

 

Bagikan Entri Ini: