Urip Katuntun Dening Roh Suci Pancaran Air Hidup 19 Mei 2024

19 May 2024

Waosan: Yokanan 16 : 4 – 15  |  Pamuji: KPJ. 283
Nats: “Nanging yen Sang Juru Panglipur iku rawuh, iya iku Rohing Kayekten, iku bakal nuntun kowe marang kayekten sasampurnane.“ (Ayat 13A)

Ing salebeting gesang kita padintenan wonten sawetawis prastawa ingkang mbetahaken saksi. Umpaminipun: prastawa dhaup suci, kacilakan utawi “kecelakaan”, sengketa wonten ing pangadilan, lsp. Tiyang ingkang dados saksi tamtunipun mirsani piyambak prastawa ingkang kelampahan temahan piyambakipun saged paring katrangan utawi atur paseksi ingkang leres gegayutan prastawa kalawau kanthi kebak tanggel jawab. Awit saking punika, kathah tiyang ingkang mboten purun dados saksi utawi mboten purun repot senadyan mirsani piyambak prastawa ingkang kedadosan.

Wonten ing waosan punika Gusti Yesus negesaken badhe sowan wontening ngarsanipun Sang Rama ingkang sampun ngutus Panjenenganipun rawuh ing jagad (Ay. 5). Prekawis punika tamtunipun ndadosaken raos bingung lan sedhih kagem para sakabat. Ananging Gusti Yesus paring dhawuh dhateng para sakabat: estunipun bab punika dados sarana kasaenanipun para sakabat lan sedaya titah. Awit saksampunipun Gusti Yesus sowan ing ngarsanipun Sang Rama, gesangipun para sakabat lan sagung titah badhe katuntun dening Sang Juru Panglipur, ingih punika Rohing Kayekten, ingkang nuntun tumuju kayekten ingkang sampurna.“ (Ay. 7-13).

Minangka umatipun Allah, asring kita punika paring paseksi saha ngakeni dados tiyang ingkang sampun nampi Roh Suci ing salebeting gesang kita. Roh Suci punika saged ugi dipun wastani Sang Juru Panglipur lan Rohing Kayekten. Ingkang dados pitakenanipun: “Punapa Sang Roh Suci punika sampun saestu makarya, ngirid, lan nyarirani gesang kita?” Cirinipun tiyang ingkang gesangipun katuntun dening Roh Suci punika: Setunggal, tansah mangertos bab kayekten lan mbudidaya nindhakaken gesang ing salebeting kayekten punika. Bilih wonten tiyang ingkang ngakeni katuntun dening Roh Suci nanging gesangipun tebih saking kayekten, sejatosipun tiyang punika dereng paring wekdal kagem Sang Roh Suci makarya ing gesangipun. Kaping kalih, gesangipun tansah ngluhuraken lan mulyakaken Gusti Allah. Tegesipun tiyang ingkang katuntun dening Roh Suci punika tansah andhap asor ngakeni panguwaosipun Gusti Allah ing gesangipun. Mboten dados tiyang ingkang kumalungkung (sombong utawi angkuh) dhumateng sesami. Amin. [Gmbul].

“Dhuh Sang Roh Suci, kula ngupadi gesang mursid sayekti.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak