Diktator Renungan Harian 17 Mei 2019

Waosan : Daniel 7 : 11 – 14 | Pujian : KPJ 363
Nats :  “Pangwasane kewan-kewan liyane iya kacabut lan suwening uripe katemtokake nganti tekan mangsa lan wayahe.” [ayat 12]

Wonten salah satunggaling pemimpin ingkang nggadhahi sipat ingkang kejem dhumateng rakyat utawi andhahanipun, asmanipun Idi Amin Baba. Malahan saged dipun wastani bilih piyambakipun kalebet psikopat (edan nanging mboten nggadhahi sakit mental). Mila sampun kathah tiyang ingkang pejah karana piyambakipun. Anggenipun migunakaken panguwaosipun kanthi tangan besi/ otoriter, mila Idi Amin Baba saged kasebat minangka diktator.

Sampun kathah pemimpin ingkang kados mekaten ing donya punika. Malah ing jamanipun Daniel ugi sampun wonten pemimpin ingkang on saetoriter. Pemimpin ingkang tumindak otoriter punika krana piyambakipun kepingin sanget nylametaken dhamparipun. Satemah tiyang ingkang kaanggep minangka reridu badhe kasirnakaken lan dipun penjara. Ananging emanipun taksih kathah tiyang ingkang rebutan drajad lan jabatan, malah srana cara ingkang boten sae kadosta: kudeta, mitenah, nyogok lsp.

Ing nats ing inggil, krajan lan ugi penguasa ingkang otoriter ugi kagambaraken kadosdene kewan ingkang buas, liar lsp. Ananging pangwasa lan gesangipun ugi katemtokaken dening Pangeran. Contonipun bangsa Babil, Media-Persia, Makedonia saha Rum, senaosa nggadhahi kekiyatan ing bab politik lan balatantranipun, nanging yen sampun dumugi titiwancinipun ugi bakal sirna. Para diktator kadosdene Idi Baba Amin, ugi badhe sirna.

Kosokwangsulipun, badhe wonten pemerintahan ingkang nggadhahi pangwaos ingkang ageng saha langgeng, dene Nata agung ingkang mengku pangwaos kawastanan Ratuning Katentreman (bdk Yes 9: 5). Ratu punika inggih Gusti Yesus piyambak, Sang Nata Agung. Mila yen wonten pemimpin ingkang nggadhahi sipat nresnani dhumateng rakyatipun, Gusti ugi badhe mitulungi lan nresnani dhateng piyambakipun.

Nalika kita kadunungan drajad, miwah pangwaos, kita kedah enget bilih sedayanipun boten langgeng. Mila kita boten pareng nggadhahi sipat adigang-adigung adiguna. Kedah ati-ati, jujur, kebak ing katresnan sarta nladani sipating Sang Nata Agung, Gusti Yesus, ingkang kebak ing katresnan lan tansah ngayomi dhateng rakyat/ umatipun. [DK]

“Pemimpin tanpa katresnan = panindes”

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •