Gumunggung Wiwitanipun Karisakan Pancaran Air Hidup 17 Juni 2024

17 June 2024

Waosan: Yehezkiel 31 : 1 – 12  |  Pamuji: KPJ. 182
Nats: “… Sarehne wit iku dhuwur, pucuke nganti sundhul langit sarta marga saka dhuwure iku banjur dadi kumlungkung.” (Ayat 10)

Wit Eres punika dipun mangertosi amargi kakiyatanipun. Wit punika saged tuwuh inggil ngantos 20 meter lan pang-pang-ipun saged ngantos 33 meter. Ukuran diameter wit Eres punika antawis 9 meter ngantos 12 meter. Tlutuhipun wit Eres punika wangi lan wit punika saged gesang ngantos atusan taun. Awit saking sifat-sifat punika, prabu Suleman mbangun padaleman suci damel wit Eres punika.

Sinten ingkang mboten remen kanugrahan sedaya kasaenan lan kaunggulan kados dene wit Eres punika? Prabu Prengon dipun umpamiaken kados dene wit Eres punika. Wit ingkang gesang lan tuwuh ing Libanon. Tegesipun, nalika bangsa Mesir ingkang dipun pimpin  Prabu Prengon taksih jaya lan kiyat, panguwaosipun ngantos dumugi Libanon. Nalika semanten mboten wonten bangsa sanes ingkang saged nandhingi kakiyatan lan kaunggulanipun bangsa Mesir ingkang kapimpin Prabu Prengon punika. Wusananipun, kakiyatan ageng punika ndadosaken bangsa Mesir lan prabu Prengon ngegungaken dhiri (Ay. 10). Lajeng Gusti Allah ngutus lan ngagem bangsa-bangsa sanes kangge ngawonaken bangsa Mesir lan panguwaosipun prabu Prengon. Prekawis punika dados pepenget supados tiyang lan bangsa ing bumi punika mboten gumunggung ngandalaken kakiyatan lan kapinteranipun piyambak. Sedaya punika namung titipan lan peparingipun Gusti Allah tumrap gesang kita.

Kakiyatan, kasugihan, lan sedaya kaluberan ing pigesangan kita asring ndadosaken kita owah. Kita owah amargi rumaos kiyat, pinter, sugih, lajeng kita ‘kesupen’ kaliyan jati dhiri kita. Kakiyatan, kapinteran, lan kasugihan saged ndadosaken kita gumunggung lajeng rumaos mboten mbetahaken tiyang sanes malah ugi Gusti Allah. Gusti Allah mboten remen tumrap tiyang-tiyang ingkang gumunggung, karana punika Gusti Allah badhe ngukum tiyang ingkang gumunggung punika. Sumangga kita sinau saking wit Eres, ingkang kiyat lan endah, ingkang saged ngluhuraken sarta mulyakaken Gusti Allah ingkang sampun nitahaken. Mboten malah gumunggung, awit gumunggung punika wiwitanipun karisakan. Amin. [BK].

“Sombong punika mboten nganggep pakaryanipun Gusti Allah ing gesang kita.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak