Manut ing Gusti Bakal Nampi Berkah Pancaran Air Hidup 17 Juli 2023

17 July 2023

Waosan: Kaimaman 26 : 3 – 20 | Pamuji: KPJ. 202 : 1 – 2
Nats:
“Manawa lakunira padha miturut ing pranataningSun sarta tansah padha gondhelan marang prentahingSun, lan nindakake iku, mesthi sira bakal Sunparingi udan ing kalamangsane, satemah palemahanira bakal aweh pametu lan wit-witan ing pekebonanira bakal metu wohe.” (Ayat 3-4).

Punapa panjenengan nate mireng dongeng Putri Tidur? Dongeng anak punika nyariosaken bilih sang putri tilem ngantos 100 taun. Piyambakipun tilem ngantos dangu awit nerak angger-angger ingkang sampun dipun sebataken dening tiyang sepuhipun, inggih punika nyepeng alat pemintal benang ingkang wonten ing istana. Nalika sang putri nyepeng alat pemintal punika piyambakipun lajeng dhawah lan nampi ipat-ipat. Wonten ing dongeng pancen asring kacariyosaken tiyang ingkang nampi ipat-ipat inggih punika tiyang ingkang gesangipun asring nerak angger-angger. Kosokwangsulanipun, bilih ing lampah gesangipun tiyang punika manut lan nindakaken angger-angger, piyambakipun badhe nampi berkah.

Berkah lan ipat-ipat ugi sampun kaserat ing kitab Kaimaman ing waosan dinten punika. Pawartos bab berkah lan ipat-ipat punika dipun paringaken Gusti Allah dhateng Bangsa Israel. Kacariosaken bilih gesangipun Bangsa Israel punika manut dhateng pranatanipun Gusti Allah,  Bangsa Israel badhe nampi berkah, ingkang arupi jawah ingkang ajeg ing kalamangsanipun, ingkang ndadosaken wit-witan tuwuh ngrembaka. Berkah kacekapan bab dhaharan, berkah tentrem rahayu lan sanesipun. Mekaten ugi kosokwangsulanipun, bilih gesangipun Bangsa Israel punika nerak angger-angger utawi prentahipun Gusti Allah, Bangsa Isarel badhe nampi ipat-ipat ingkang arupi mawarni-warni penyakit, kawon saking musuh, gesang nandhang kasangsaran, lan sanes-sanesipun. Sadaya punika sampun dipun sebataken Gusti Allah kangge Bangsa Israel. Bangsa Israel saged milih pundi ingkang badhe dipun lampahi. Tamtu saben pilihan punika wonten konsekuensi ingkang badhe dipun tampi.

Ing dinten punika kita taksih wonten ing mangsa pekan wanita. Ing satengahing masyarakat kita, tiyang estri asring kasebat tiyang ingkang gampil mbalela lan nerak angger-angger. Pramila sumangga wonten ing pekan wanita punika, kita sadaya saged manut lan nindakaken sadaya angger-angger lan prentahipun Gusti Allah. Bab punika boten namung dados tanggeljawabipun tiyang estri kemawon, nanging ugi kita sadaya umatipun Gusti. Langkung malih kita saged mucalaken bab punika ingkang sae dhumateng para putra lan wayah kita, supados ing gesang kita lan brayat kita tansah kaberkahan dening Gusti. Amin. [GW].

“Rahayu wong kang manut ing sapangrehe Gusti”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak