Mratobata Renungan Harian 17 Februari 2021

Waosan : Yoel 2 : 12 – 17 | Pamuji : KPK. 163
Nats: “Nanging saiki uga, padha mratobata marang Ingsun kalawan gumolonging atinira, kalawan puwasa lan nangis sarta sambat-sambat.” (Ay. 12b).

Sinten saking kita ingkang boten nate tumindak dosa? Kula kinten boten wonten. Wiwit saking Rama Adam lan Ibu Hawa, manungsa sampun dawah ing dosa. Punapa dosa punika? Dosa punika tumindak gesang ingkang nglanggar karsanipun Gusti Allah. Gusti Allah sampun netepaken angger-anggeripun supados gesangipun manungsa sami wilujeng, ing kasunyatanipun manungsa malah boten setya dhumateng Gusti Allah lan nindakaken pikajengipun piyambak. Angger-anggeripun Gusti Allah punika sejatosipun boten awrat, kita namung dipun suwun nresnani Gusti Allah lan sesami kita.

Ing waosan kita, Nabi Yoel martosaken timbalan pamratobat dhateng bangsa Israel, karana bangsa Israel sampun tumindak dosa lan duraka ing ngasanipun Gusti Allah. Nabi Yoel ngendika supados bangsa Israel sami mratobat kalawan gumolonging manah, puwasa, nangis lan sesambat dhumateng Gusti Allah. Ing salebeting pamratobat kalawau, bangsa Israel kasuwun dedonga nyuwun sih kawelasan lan lubering kamirahanipun Gusti Allah. Bangsa Israel kedah purun ngakeni lan nelangsani sakatahing dosa durakanipun. Awit saking pamratobat punika Gusti Allah badhe paring pangapunten, sih rahmat lan berkah kangge bangsa Israel.

Dinten punika dipun wastani Rabu Abu. Rabu Abu punika dados tandha anggenipun kita lumebet ing Minggu Pra Paskah. Ing dinten punika, kados bangsa Israel ingkang dipun timbali mratobat, kita ugi dipun timbali supados mratobat. Mangga kita sami niti priksa kawontenan gesang kita ing ngarsanipun Gusti. Punapa kita sampun nindakaken Pangandikanipun Gusti ing salebeting gesang kita? Punapa kita sampun setya lan tresna kanthi tulus dhateng Gusti? Bilih sampun saged nindakaken karsa lan timbalanipun Gusti Allah, saestu endahipun. Ananging bilih dereng saged, taksih wonten wekdal kangge kita ngakeni, nelangsani dosa-dosa kita lan mratobat. Sampun ngantos kita nampi paukuman saking Gusti karana dosa duraka kita. Mangga kita sami mratobat, nindakaken angger-anggeripun Gusti sarta nresnani Gusti lan sesami kanthi tulusing manah. (AR).

 “Mratobata lan tresnaa marang Gusti Yesus, awit Gusti Yesus punika Juru Wilujeng kita ingkang sejati.”

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •