Boten Wonten Ingkang Nyameni Allah Renungann Harian 16 Januari 2018

16 January 2018

Waosan : Jabur 86 : 1 – 17 I Pamuji: KPK. 106 : 1,6
Nats:
“Dhuh Allah, ing antawisipun para allah boten wonten ingkang nyameni Paduka, sarta boten wonten ingkang ngemperi pakaryan Paduka.” (ayat 8)

Boten wonten ingkang saged nyameni Allah! Manungsa asring nyamekaken Gusti Allah kaliyan allah-allah damelanipun piyambak, amargi rumaos Allah boten ketinggal, boten enggal paring pitulung dhateng pasambat lan panyuwunipun, boten enggal paring menapa ingkang kabetahaken.  Manungsa kepengin samukawis kelampahan kanthi cara ingkang cepet.

Juru masmur ngakeni bilih boten wonten allah-allah ingkang nyameni Gusti Allah. Boten wonten pakaryan ingkang nyameni pakaryanipun. Pangaken menika adedhasar menapa ingkang sampun dipun alami ing gesangipun. Waosan dinten menika nyariosaken:

Juru masmur ngaturaken panyuwun dateng Gusti Allah (1-7)

Piyambakipun ngrumaosi tansah gumantung dhateng Gusti Allah ugi ngamini bilih Gusti Allah menika sae, remen ngapunten tuwin luber sih susetyanipun.

Juru masmur ngalembana Gusti Allah (8 – 11)

Juru masmur pitados bilih Allah menika agung lan nindakaken kaelokan-kaelokan. Bab menika bereg juru masmur kepengin gesang lir Gusti Allah ing gegalihan, tumindak lan pratingkah sarta tetembunganipun. Kepengin gesang  cecaketan kaliyan Gusti ing sauruting gesangipun.

Juru masmur ngaturaken pamuji sukur (12 – 13)

Piyambakipun ngaturaken pamuji sukur lan ngluhuraken Asmanipun Gusti Allah salaminya, karana pengalaman gesangipun ing wekdal kepengker. Gusti paring pangluwaran saking jagading tiyang pejah lan bebaya pati.

Juru masmur ngaturaken panyuwun dhateng Gusti Allah, karana bebaya sampun celak. Piyambakipun  ngantepaken kapitadosanipun, bilih Allah ambek welasan lan asih, agung kesabaranipun saha luber sih susetyanipun (15). Allah mesthi paring pangluwaran cundhuk kaliyan rancangan lan karsanipun.

Kadospundi menggahing kula lan panjenengan, menapa nggadahi pengalaman gesang kadosdene juru masmur? Menapa kita nggadhahi pangaken kapitadosan ingkang gesang kadosdene juru masmur? Menapa kita inggih saged saos sukur kadosdene Juru masmur? (SS)

„Rahayu kita sami menawi kalebet tiyang ingkang pitados lan nglampahi ingkang kacihna wonten ing gesang kita“

Renungan Harian

Renungan Harian Anak