Welas Asih lan Peduli Marang Pepadha Pancaran Air Hidup 15 Oktober 2021

Waosan: Yesaya 47 : 1 – 15 ǀ Pamuji: KPJ. 370
Nats:
“Ingsun maune duka marang umatingSun, najisake pusaka kagunganingSun, sarta Sunpasrahake ing tanganira; sira ora welas marang wong-wong iku, malah banget- banget anggonira ngetrapi pasangan kang abot marang wong kang wus tuwa.” (Ayat 6)

Welas asih lan peduli punika ukara ingkang gampang dipun ucapaken ananging ewet dipun tindakaken salebeting gesang. Ing satengah-tengahing gesang kita, kita saged ningali katah sesami kita ingkang kekirangan, nandhang kasisahan, kenging musibah. Saking kahanan ingkang mekaten punika, sepinten tiyang ingkang purun welas asih lan peduli dhateng sesaminipun? Dados timbalan kangge kita nuwuhaken welas asih lan peduli dhateng sesami kita.

Waosan kita saking Yesaya 47:1-15 punika isinipun pameca rusaking nagara Babil. Babil kagambaraken kados ratu ingkang drajadipun kalorot dados abdi. Babil punika makili kabudayan kafir ingkang namung nengenaken badanipun piyambak lan sombong (8,10), rakyatipun gesang ing salebeting kawontenan ingkang kebak hawa nafsu, ngendelaken kawicaksanan lan kawruhipun piyambak (10, 12-13). Tiyang-tiyang ingkang kados mekaten punika kapesthekaken nampi paukuman ingkang ngedapi-edapi lan kelampahanipun namung sakedeping netra (9, 11). Ing dinten dinten wekasan ing mangsa kasangsaran, Babil ingkang boten wanuh dhateng Gusti, badhe karisak dening Gusti Allah ing salebeting dukanipun.

Gusti Allah sampun melasi lan milujengaken umat kagunganipun saking sedaya mengsah-mengsahipun lan nebus umatipun srana ngapunten sedaya dosa-dosanipun lan kauwalaken saking paukuman ingkang langgeng. Ing bulan ekumene punika, Gusti ngersakaken supados kita sampun ngantos gesang kadosdene Babil, ingkang namung nengenaken badanipun piyambak lan sombong, ngumbar hawa nafsu, ngendelaken kawicaksanan lan kawruhipun piyambak, sarta ngetrapi pasanganing gesang ingkang awrat dhateng sesami. Kosokwangsulipun Gusti ngersakaken supados kita tansah gesang nuladha dhateng Gusti Yesus, sami gesang kebak welas asih lan tansah peduli dhateng sesami kita, tanpa beda-bedakaken. Wulan ekumene punika dados tetenger kangge kita wujudaken welas asih lan peduli dhateng sesami. Mangga kita tansah ngupaya welas asih lan peduli punika srana tumindak nyata. Kita purun dados saksi-Nipun Gusti lumantar gesang kita ingkang kebak welas asih lan peduli dhateng sesami. Amin. [SS].

“Urip kebak welas asih lan peduli marang pepadha nekakake karaharjan lan katentreman.”

 

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •