Pimpinan ingkang Sejati Pancaran Air Hidup 15 Juni 2023

Waosan: Ibrani 3 : 1 – 6 ǀ Pamuji: KPJ. 67
Nats: “… ananging Gusti Kristus iku setya kayadene Putra kang mengku padalemane; sarta padalemane iya iku kita, angger kita padha kukuh ing pracaya sarta ing pangarep-arep kang kita agung-agungake nganti tumeka ing wekasan.” (Ayat 6)

Tiyang ingkang dados pamimpin ing lembaga utawi yayasan saged dipun tingali asilipun mimpin ketingal sae, nalika piyambakipun saged mbetha ewah-ewahan ingkang sae kangge para andhahanipun. Piyambakipun saged nuwuhaken kamandirian para andhapanipun. Bilih punika pamimpin greja, piyambakipun saged nuwuhaken iman kapitadosan warga pasamuwan langkung ngoyot dhumateng Gusti. Piyambakipun ugi saged mbiyantu warga pasamuwan ingkang ngadepi karibedan gesang, lsp.

Nabi Musa punika saged dipun wastani satunggaling pamimpin bangsa Israel ingkang sae. Piyambakipun saged mimpin bangsa Israel medal saking Mesir tumuju Kanaan. Sinaosa kathah sanget karibedanipun, Musa tansah setya nindakaken sadaya ingkang dipun karsakaken Gusti. Musa dipun tuntun lan dipun kiyataken ngadepi sadaya kawontenanipun bangsa Israel. Nanging ing waosan kita punika ngemutaken bilih taksih wonten pamimpin ingkang nglangkungi Musa, nggih punika Gusti Yesus Kristus. Juru serat Ibrani paring pitedah supados sadaya umat tansah mandheng dhumateng Sang Kristus. Awit ing Sang Kristus, sih katresnanipun Allah Sang Rama saestu nyata. Punapa malih kawilujengan ingkang dipun karsakaken Gusti Allah tumrap sadaya titah saged kalampahan ing Sang Kristus ingkang dados juru wilujenging manungsa. Kita saged mangertos sinten Gusti Allah ingkang sejati lan punapa kemawon ingkang dipun karsakaken lumantar Sang Kristus. Bilih Musa dipun gambaraken dados abdi ing padalemanipun Allah, Sang Kristus punika dipun gambaraken dados Sang Putra ingkang mengku padalemanipun Allah punika (Ay. 5-7).

Lajeng kados pundi kaliyan dhiri kita? Punapa kita saestu sampun wanuh kaliyan Sang Kristus lan sami nggadahi iman kapitadosan dhumateng Panjenenganipun? Bilih kita taksih mangu-mangu, sumangga kita mantebaken malih iman kapitadosan kita. Gusti Yesus punika pamimpining gesang kita ingkang sejati. Panjenenganipun tansah ngarahaken gesang kita ing margi kaleresan. Panjenenganipun ugi ingkang mberkahi saha nyekapi kabetahan gesang kita. Bilih Gusti Yesus dados pamimpining gesang kita, sumangga kita tansah manut dhumateng Gusti Yesus. Kita ndherek Gusti Yesus kanthi setya mujudaken kebabaring kratoning Allah wonten ing bumi. Amin. [YAH].

“Pimpinan gesang kita ingkang sejati inggih namung Gusti Yesus”

 

Bagikan Entri Ini: