Aja Nguri-uri Dosa Renungan Harian 15 Agustus 2019

Waosan :  Yosua 7 : 1, 10 – 26|   Pamuji  : KPJ. 61 : 1, 2
Nats: “Nanging wong Israel padha nerak kasetyane yaiku njupuk barang-barang sengkeran mau, amarga Akhan bin Karmi bin Zabdi, bin Zerah, saka taler Yehuda, njupuk barang kang kasengker iku. Mulane Pangeran Yehuwah banjur duka marang wong Israel” (ayat 1)

A : “Daleme Pak Darmin ndhek bengi kobongan Lek”.
B : “Lha kok iso kobongan?”.
A : “Jarene mergo anak-anake padha dolanan korek neng kamar njur lali ora dipateni, ngobong barang-barang sing ning njero kamar iku”.
B: “Terus piye, apa kobongan sak omah?”.
A : “Yo untunge njur padha weruh yen daleme Pak Darmin kemebul. Trus tangga tepara padha mbiyantu. Dadi ora nganti tekan endi-endi, mung kamar thok”. “Ning yo embuh yen ora ana sing ngonangi”.

Ing swasana bencana ingkang kados mekaten taksih wonten ingkang dipunsyukuri. Untung wonten ingkang ngonangi. Kados pundi menawi mboten wonten ingkang ngonangi prastawa punika? Tamtu griya saisinipun sami ludhes dilalap si jago merah.

Mekaten ugi bab tumindak dosa. Waosan kita ngetingalaken Gusti Allah kados-kados kamitegan dhumateng Akhan ingkang sampun tumindak dosa. Wekdal kadangu dening Yosua, Akhan ngakeni sedaya dosa-dosanipun. Piyambakipun ngakeni mboten adhedasar penyesalan. Akhan ngekeni karana dipundangu dening Yosua. Akhan sabrayat lajeng kadhawahan paukuman. Akhan sampun nerak prasetyanipun dhumateng Gusti Allah kanthi mendhet barang-barang sengkeran (ay 1, 15). Lan karana dosanipun Akhan ndamel cilaka dhateng Bangsa Israel (ay 12).

Saking carios punika kita mangertos bilih dosa ingkang kita tindaaken dhampakipun ageng sanget. Mboten kemawon kangge dhiri kita piyambak, ananging ugi saged nyilakani tiyang sanes. Sikapipun Gusti Allah dhateng Akhan dados pepenget dhumateng Bangsa Israel lan kita sedaya. “Ora kena nguri-uri dosa”. Menawi kita rumaos tumindak dosa, enggal-enggala ngakeni ing ngarsanipun Gusti Allah supados kita tetep kanugrahan katresnan saha berkahipun Gusti (Yosua 7:26). Dosa namung badhe nyilakani lan mbebayani gesang kita. [PKS]

 Saestu keduwung kula dene kirang setya…. Adhuh Gusti nyuwun Suci

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •