Ngluwihi Pangajeng-ajeng Renungan Harian 14 April 2018

Waosan: Lelakone Para Rasul 3: 1-10 I Pamuji: KPJ. 86
Nats
: “Wong mau iya banjur mandeng marang karone kanthi pangarep-arep bakal kaparingan apa-apa. Nanging Rasul Petrus nuli ngandhika: „ Emas lan salaka aku ora duwe, nanging kang aku duwe, kowe dakwenehi: Atas asmane Gusti Yesus Kristus saka ing Nasaret, lumakua!“ (ayat 5-6)

Pangajeng-ajengipun tiyang mawarni-warni. Makaten ugi raos cekap. Tiyang satunggal lan satunggalipun benten anggenipun nggadhai pamanggih bab kados pundi raos cekap dipun mangertosi. Wonten ingkang raos cekapipun dipunukur kanthi raja brana. Wonten ugi ingkang raos cekapipun sanes dipuntemtokaken dening prekawis raja brana nanging dening prekawis non-material. Cekakipun, raos cekap menika boten sami ing pamanggihipun tiyang awit pangajeng-ajengipun tiyang ugi benten-benten.

Tiyang ngemis ingkang lumpuh ing waosan kita menika ugi nggadhahi pangajeng-ajeng dene sok sintena ingkang miyos ing Gapura Endah badhe melasi piyambakipun kanthi paring arta utawi barang lintunipun. Anggenipun ngemis ing Gapura Endah mesthinipun kadereng dening kabetahan gesangipun saben dinten. Elokipun, nalika Rasul Petrus miyos, gesangipun tiyang menika malik ngrembyang. Rasul Petrus maringi bab ingkang ngluwihi pangajeng-ajengipun saben dinten. Saben dinten piyambakipun ngajeng-ajeng dene tiyang badhe paring arta lan barang-barang material, nanging Rasul Petrus malah paring kasarasan. Piyambakipun saged mlampah malih. Peparing menika ngluwihi menapa kemawon ingkang saben dinten dipuntampi piyambakipun. Mila nalika saged mlampah malih, anggenipun sukarena matumpa-tumpa.

Ing gesang kita mesthi kathah pangajeng-ajeng. Sae kangge kita piyambak, kangge anak-anak kita, kangge brayat, kangge sisihan, kangge pasamuwan lan sapiturutipun.  Wonten pangajeng-ajeng ingkang sampun kagayuh, nanging wonten ugi ingkang dereng. Kangge pangajeng-ajeng ingkang sampun kagayuh, kita rumaos mongkog. Nanging kangge pangajeng-ajeng ingkang dereng kagayuh, kita rumaos katantang. Sanyatanipun Gusti sampun maringi kathah bab ingkang ngluwihi pagajeng-ajeng kita, menawi kita purun ngetung berkah ingkang sampun katampi ing gesang kita. Tansaha saos sukur!. (dn)

Berkat Tuhan mari hitunglah! Kau kan kagum oleh  kasihNya.

 

 

Bagikan Entri Ini: