Tiyang Mursid vs Tiyang Mblasar Renungan Harian 13 September 2019

Waosan  :  2 Petrus 2 : 1 – 10a   |   Pamuji  :  KPJ.  350 : 1, 2
Nats
: “… jalaran wong mursid iku manggon ing satengahe wong-wong mau sarta ing sadina-dina sumurup lan krungu pratingkah-pratingkahe kang mblasar iku satemah atine kang mursid iku kaya kasiksa…”  (Ay. 8)

Ing jaman samangke asring kita boten saged bentenaken antawis barang asli lan barang kw. Contonipun barang elektronik kados Handphone (HP), wonten HP ingkang asli ugi wonten ingkang kw. Ingkang asli temtu reginipun awis sanget ngantos puluhan juta. Ingkang barang kw reginipun saged separuh malah ngantos langkung mirah tinimbang ingkang asli. Sanesipun HP ingkang asli wonten garansi resminipun bilih wonten karisakan saged dipunklaim garansinipun. Kosokwangsulipun HP kw boten wonten garansinipun, bilih risak ugi dipun bucal.

Rasul Petrus ing layangipun ingkang kaping kalih ngegetaken dateng pasamuan ing Asia alit supados waspada dateng guru-guru palsu ingkang wonten ing satengah-tengahing gesang pasamuan. Guru-guru palsu punika medhar bab piwucal ingkang sesat, ingkang nuntun pasamuan dateng karisakan. Punapa ingkang dados piwucalipun Gusti bab kabecikan lan katresnan badhe dipungantos kaliyan piwucal ingkang sesat lan nguja hawa nepsu. Rasul Petrus maringi gambaran kados pundi rama Lut ing jamanipun, gesang ing satengah-tengahing tiyang ingkang mblasar tumindakipun. Ing ngriku Gusti Allah kersa nulungi rama Lut lan ngukum tiyang ingkang mblasar ing paukuman pati. Gusti Allah maringi kawilujengan dateng rama Lut.

Bilih wonten pitakenan kita punika kagolong tiyang ingkang kados pundi? Tiyang mursid punapa tiyang mblasar? Temtu sedaya pilih dados tiyang ingkang mursid. Tiyang ingkang kaparingan kawilujengan saking Gusti Allah karana tumindak bener lan setya tuhu dateng Gusti Allah. Tiyang ingkang purun ngestokaken Sabdanipun Gusti sarta nglampahi ing gesangipun kanthi temen-temen. Tiyang ingkang nindakaken katresnan dateng sesaminipun lan purun gesang klayan rukun kaliyan sesaminipun. Sampun ngantos kita pilih dados tiyang mbalasar ingkang namung nguja dateng pepenginanipun lan hawa nepsunipun piyambak. Mangga kita saged dados tiyang mursid, tiyang ingkang netepi karsanipun Gusti. Senajan katah reribet, pacoben lan panggodha, tiyang mursid bakal tinemu wilujeng. Gesangipun tansah dipunkanthi lan dipunberkahi Gusti Allah. (AR).

“Payo ngupaya kabeneran lan katresnan minangka timbalaning gesang” dados tiyang mursid!”

 

Bagikan Entri Ini:

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •