Sampun Ngantos Telat Pancaran Air Hidup 13 Oktober 2021

Waosan: Lukas 16 : 19 – 31 ǀ Pamuji: KPJ. 32 : 1, 2
Nats:
“Pangandikane Rama Abraham: Manawa ora padha ngrungokake paseksene Nabi Musa lan para nabi liyane, mesthi iya ora kena dikandhani, sanadyan ana wong kang tangi saka ing antarane wong mati.” (Ayat 31).

Sampun dados tugasipun para siswa punika sinau kanthi temen-temen, punapa kemawon tugas sekolah ingkang dipun aturaken bapak lan ibu guru kedah dipun garap. Mekaten ugi nalika sekolah kedah disiplin, bilih mlebet sekolah jam 07.00, para siswa kedah wonten ing sekolahan sak derengipun jam 07.00 awit bilih langkung saking jam 07.00, siswa punika kawastanan telat. Kori pager sekolah dipun tutup lan para siswa ingkang telat boten angsal tumut pelajaran lan badhe nampi paukuman karana sampun telat sarta boten disiplin.

Cariyos Alkitab wonten ing waosan kita nyarioskane pasemon bab tiyang sugih lan Lazarus. Nalika taksih gesang ing donya, tiyang sugih punika gesangipun kebak kasenengan lan mewah. Kosokwangsulipun, Lazarus gesangipun nandang kakirangan lan lara gudhigen. Ningali kawontenan Lazarus ingkang mekaten, tiyang sugih punika boten peduli. Selajengipun kekalihipun sami tilar donya. Sak punika gesangipun Lazarus kebak kamulyan sinarengan Rama Abraham, piyambakipun boten nandang rekaos lan sangsara malih. Kosokwangsulipun tiyang sugih punika nandang kasangsaran. Rumaos gesangipun ing alam teleng palimengan kebak ing kasangsaran, tiyang sugih punika nyuwun dhumateng Rama Abraham supados wonten tiyang ingkang dipun utus kangge ngengetaken para sederekipun ingkang taksih wonten donya. Rama Abraham ngendika bilih sampun wonten paseksi saking Nabi Musa lan para nabi sanesipun ingkang dados lanjaraning gesang ngabekti dhumateng Gusti Allah, nanging bilih tiyang punika boten purun mireng lan nindakaken pangandikanipun Gusti lumantar para nabi, tamtu badhe muspra. Punapa ingkang kelampahan dening tiyang sugih punika kawastanan sampun telat. Piyambakipun telat mratobat.

Kangge kita ingkang taksih gesang ing donya, pasemon punika paring pepenget, selami taksih wonten wekdal kangge kita mratobat, mangga kita sami mratobat. Mangga, kita nindakaken gesang ingkang setya bekti dhumateng Gusti. Sampun ngantos kita telat mratobat, telat setya bekti dhumateng Gusti. Taksih wonten wekdal lan kesempatan kangge kita nindakaken gesang ingkang mituhu dhateng Gusti lan peduli dhateng sesami. Sampun ngantos telat! Amin. [AR].

 “Aja nganti telat anggonmu setya lan bekti dhumateng Gusti!”

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •