Sikep Ingkang Pantes Pancaran Air Hidup 13 Mei 2024

13 May 2024

Waosan: Pangentasan 28 : 29 – 38  |  Pamuji: KPJ. 416
Nats: “Apadene sira gawea blebekan mas murni lan ing blebekan iku sira ukirna tulisan patrape kaya ngukir cap, unine: Sesengkerane Pangeran Yehuwah.” (Ayat 36)

“Penampilan fisik dipun sadari punapa mboten, saged karespon lan mbangun tanggapan tertamtu kangge tiyang sanes.” Punika sawijining ungel-ungel ingkang asring kita panggihi. Penampilan punika saged nemtokaken kualitas lan sinten to jati dhiri tiyang punika. Umumipun, tiyang ingkang agemanipun necis, asring dipun anggep tiyang ingkang bermartabat, sae, lan nggadhah posisi ingkang inggil. Kosokwangsulipun tiyang ingkang tatoan punika asring dipun anggep tiyang jahat, anggota genk ingkang remenanipun ndhamel gara-gara, lsp.

Waosan kita nyariosaken bab tatanan busana kangge para imam, ingkang nedahaken syarat-syarat supados sesintena ingkang ngagem busana punika pantes marek sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Secara kamanungsan pancen “ribet”, kathah prekawis ingkang kedah dipun gatosaken supados mboten lepat lan ndadosaken kuciwanipun Gusti. Sedayanipun punika tamtu kasuwun dening Gusti kanthi tujuan ingkang sae. Busana ingkang dipun agem para imam punika mboten namung gambaraken jabatan imam kemawon, nanging kangge para imam ingkang ngagem busana punika kedah nggadahi sikep ingkang bener lan teman wonten ngarsanipun Gusti, mliginipun nalika nindakaken upacara keagamaan saged nggambaraken “rawuhipun” Gusti ing satengah-tengahing umat. Punika ngengetakan para iman bilih wonten tanggel jawab ageng nalika ngagem busana punika.

Mboten lepat menawi wonten anggepan “panampilan” punika gambaran dhiri. Asring kita manggihi bilih penampilan punika sarana kangge mbangun gambar dhiri ingkang dipun kersakaken, sanadyan mboten saged dipun pungkiri sikep lan lelampahan ingkang bener lan sae punika mboten gumantung kaliyan penampilan. Waosan dinten punika sejatosipun ngengetaken kita supados dados tiyang ingkang tanggel jawab kaliyan gesang ingkang sampun dipun paringaken Gusti. Gesang kita punika busana kita agem salamining  gesang kita ing donya. Mila gesang kita kedah nggadhahi sikep ingkang bener lan sae, ingkang saged kasebat pantes. Awit lumantar gesang kita, saged nyata kualitas kamanungsan ugi kaimaman kita. Mangga kita nuwuhaken gesang ingkang pantes kangge marek sowan ing ngarsanipun Gusti. Amin. [NSA].

“Mbangun gesang mituhu Gusti, punika proses ingkang kedah tansah kita udi.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak