Urip Mulya Pancaran Air Hidup 13 Juni 2024

13 June 2024

Waosan: Ibrani 2 : 5 – 9  |  Pamuji: KPJ. 416
Nats: “…, kita sumurup, kang jalaran anggone nglampahi sangsara seda, banjur kamakuthan kamulyan lan kaurmatan, supaya marga saka sih-rahmate Gusti Allah, Panjenengane nglampahi seda iku kanggo manungsa kabeh.” (Ayat 9)

Sinten ingkang mboten kepingin gesang mulya? Menawi kita jujur, sedaya mesti kepingin kados mekaten. Ananging ingkang benten punika cara kita mirsani “punapa ta kamulyan punika?” Wonten sawijining lirik lagu saking film Yo Wis Ben 3 ingkang jejeripun, “Urip Mulya”, ingkang mekaten: “Ayem ning njero dodo, kanggo mangan kabeh wis marem, ora kudu rekoso, kuwi namung mbayangno. Ingkang nggambaraken salah satunggaling pamanggih bab “gesang mulya” ingkang dados pamanggihipun manungsa.

Serat Ibrani ing waosan kita nggambaraken sinten Gusti Yesus punika. Waosan kita ngengetaken bilih kamulyanipun Gusti Yesus punika saged kasandang karana Panjenenganipun karsa ngesoraken Dhiri. Gusti Yesus karsa ngagem busana “kanistan kamanungsan” supados manungsa saged mulya. Busana kanistan kamanungsan ingkang dipun agem dening Gusti Yesus punika dados gambaran ingkang cetha kangge manungsa. Ing kanistanipun, Gusti Yesus paring tuladha bilih kamulyan punika kedhah dipun udi kanthi lampah ingkang bener, inggih punika lampah ingkang mituhu kaliyan karsanipun Sang Rama sanadyan kedhah nampi kasangsaran ngantos seda.

Kamulyan tanpa rekasa punika nampung ngimpi. Kita kedhah ngudi kamulyan ing salampahing gesang kita, kanthi cara ingkang bener. Awit asring sanget kita manggihi kamulyan dipun udi kanthi cara ingkang mboten bener: kados tumindak jahat utawi sesambetan kaliyan kuwaos pepetheng. Bagian lirik lagu “Urip Mulya” sanesipun ngengetaken kita, “Dadi wong sing uripe mulya, pinginane wong sak donya, aja nganggo cara sing ala, nyolong hak’e wong liya, ora nganggo sulaya, eling karo sing kuwosa, muga oleh urip sing mulya, tentrem ning njero jiwa.” Lirik lagu punika ngengetaken bilih kamulyan kita wonten sesambetanipun kaliyan sesami lan Gusti. Kita kedhah saestu ngudi kanthi temen-temen gesang ingkang dados karenan sesami lan Gusti. Lan punika mbetahaken “usaha keras” karena benturanipun kaliyan pepinginan pribadi. Kathah pengorbanan ingkang kedah kita lampahi, nanging kados dene Gusti Yesus, menawi langkah gesang kita leres, mituhu kaliyan karsanipun Gusti, tamtu “asilipun mboten khianati usaha”, urip kita bakal mulya. Amin. [NSA].

“Mulya punika sanes kita ingkang “menyematkan” nanging tiyang sanes lan Gusti.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak