Panggandelku Yaiku Mung Gusti Allah Renungan Harian 13 Februari 2019

Waosan : Yesaya 8 : 1 – 15 | Pamuji : KPK 138
Nats : Gusti Allah wis ngandika karo aku, supaya aku aja niru tingkah lakune bangsa kuwi. [ayat 11]

Salah satunggaling acara televisi ngawontenaken “ajang pencarian jodoh” inggih menika “Take Me Out”. Ing acara menika wonten 30 wanita legan ingkang milih 7 priya. Para wanita menika ngajokaken pitakenan- pitakenan. Sinten ingkang badhe dipunpilih, keputusanipun gumantung para wanita kala wau. Benten kaliyan adatipun ingkang limrah, dene ingkang paring keputusan kangge mbangun sesambetan (pacaran) asring para priya. Ing acara menika, para wanita ingkang nemtokaken lan ngluntakaken raosing manah ing ngajengipun para priya.

Nabi Yesaya ngadhepi perkawis ageng inggih menika dipunutus martosaken pangandikanipun Gusti kangge bangsa Israel. Nanging bangsa Israel mboten purun nampi dhawuh ingkang dipunbeta nabi Yesaya. Bangsa israel malah sengit lan ngrancang badhe tumindak ingkang ala dhateng Nabi Yesaya.

Krana perkawis menika, nabi Yesaya kagungan kersa badhe sumingkir saking antawisipun bangsa Israel. Piyambakipun rumaos ajrih, sabab kadosipun ‘kendali’ pigesangipun wonten ing tangan para mengsah ingkang kepingin mejahi piyambakipun. Ing wekdal ingkang kritis menika, Gusti paring pitulungan dhumateng nabi Yesaya.

Kita sampun maos menapa ingkang dipunalami dening nabi Yesaya. Gusti Allah
taksih kersa paring kekiyatan lan berkah dhumateng nabi Yesaya anggenipun ngadhepi bangsa Israel ingkang mekaten kalawau. Ing pungkasanipun nabi Yesaya pitados bilih Gusti Allah piyambak ingkang tansah mitulungi lan mberkahi pigesanganipun. Kagem tiyang ingkang ngandelaken kakiyatan manungsa bakalan muspra tanpa gina.

Wonten ing pigesangan kita, kita asring ngadahi raos ajrih lan ngandelaken kamanungsan kita nalika ngadhepi perkawis-perkawis gesang. Ananging Gusti Allah paring piwulang lumantar nabi Yesaya supados kita tansah pitados bilih Gusti Allah ingkang paring berkah lan kakiyatan dhumateng pigesangan kita. Namung wonten ing astanipun Allah pigesangan kita kaparingan ayem tentrem. Gusti mberkahi. Amin. [B’Jez]

“Amung Kumandel Iku uwiting karosanku“

 

Bagikan Entri Ini: