Waspada Marang “Kerumunan” Pancaran Air Hidup 11 Oktober 2021

Bacaan : Obaja 1 : 1 – 9 | Pujian : KPJ. 52 : 1
Nats: “Sanadyan sira mabur dhuwur kaya manuk garudha, malah sanadyan susuhira ana ing antarane lintang-lintang, Ingsun iya bakal ngudhunake sira saka ing kono, …” (Ayat 4)

Saged kemawon kita ingkang nggadhah budi pekerti ingkang luhur dados malik grembyang nalika katut wonten ing kerumunan massa. Kados suporter bal-balan ingkang tawuran lan njarah, umpaminipun. Limrahipun tiyang punika gadhah budi pekerti wonten ing batosipun ingkang migunani kangge nemtokaken tumindak awon punapa sae. Nanging krana sampun katut wonten ing ombaking kerumunan massa, saged kemawon tiyang punika nindakaken penjarahan ruko, tawuran, kados supporter kalawau malah saged mejahi suporter tim sanesipun. Kathah tuladha bab punika, bab nalika manungsa kecalan jati dhirinipun piyambak, nalika katut wonten ing satengahing kerumunan massa.

Bangsa Edom kacariyosaken tumut nindhes bangsa Israel wonten ing waosan kita. Menawi dipun runut sejarahipun, sejatosipun bangsa Edom taksih tunggal ludira (getih) kaliyan bangsa Israel awit bangsa Edom punika tedhak turunipun Esau kangmasipun Yakub. Nanging senaosa taksih kaetang sedherek, nalika bangsa Israel dipun tindes bangsa sanes, bangsa Edom ugi tumut nindhes bangsa Israel. Sebabipun maneka warni, saged kemawon bangsa Edom mendhet kesempatan kangge nindhes bangsa Israel. Saged kemawon bangsa Edom ajrih dhateng bangsa ingkang langkung ageng, ingkang nindhes bangsa Israel. Tinimbang dipun tindhes, tumut mawon dhateng bangsa ingkang langkung ageng, mbiyantu numpes bangsa Israel.

Bilih kita boten waspada, kita saged kecalan jati dhiri, inggih punika kecalan kesadaran, sampun mboten enget bab pri kamanungsan, sampun mboten enget iman kapitadosan, saha kecalan welas asih ing batos kita. Menawi kita mboten mawas dhiri saged kemawon kita katut ombyaking angkara lan nepsu tiyang kathah. Kita saged kemawon kapeksan katut amargi ajrih mboten dipun remeni tiyang sanes. Krana manut kekarepanipun tiyang kathah, kita kesupen jati dhiri lan tanggel jawab pribadhi kita wonten ing ngarsanipun Gusti.

Kacariyosaken bangsa Edom wusananipun kawon. Bangsa Israel ingkang kaaniaya dipun paringi pangluwaran saking Gusti Allah. Mangga kita saged sinau saking carios punika, senaosa kita piyambakan sampun ngantos sumelang, Gusti Allah tansah paring pangluwaran dhateng sintena kemawon ingkang masrahaken dhirinipun wonten ngarsa-Nipun. Amin. [AF].

 “Aja lali marang jati dhiri kang wus dipething dening Gusti.”

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •