Disantosa ing Pitados Renungan Harian 11 Oktober 2019

Waosan : 2 Timoteus 2 : 1 – 7 | Pamuji : KPJ 146 : 1, 2
Nats : “Apa kang dikandhakake iku gatekna; Gusti bakal paring pangreten bab samubarang kabeh marang kowe” (ayat 7)

Miturut Kalender Gerejawi GKJW Tahun 2019, dinten menika wonten ing salebeting ‘Bulan Ekumene (26 September – 23 Oktober 2019), kanthi
tema: ‘Merawat Hubungan Antar Umat Beriman Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bersama’. Kita badhe saged mbangun sesambetan kanthi sae kaliyan sedaya titah, yen kita santosa, kukuh, lan panggah ing pitados. Kangge menika, kita mbetahaken pitulunganipun Sang Kristus, kanthi cara:
pitados lan nampi pangwaosipun Sang Kristus. Kanthi mekaten, kita dipun paringi kesagedan nularaken isining iman kita dhateng sesami, ngantos
sesami menika saged ugi nularaken isining kapitadosanipun dhateng sesaminipun malih.

Rasul Paulus maringi gambaran, supados kita saged nularaken isining kapitadosan kita, perlu gadhah sikap kadosdene prajurit, olahragawan, lan
petani. Tetiganipun perlu disiplin, eklas nandhang sangsara, kangge nggayuh cita-cita lan pengajeng-ajengipun. Prajurit ingkang saweg ing
medan perang, mboten mikiraken bot-repoting badanipun piyambak, supados saged nindakaken tugasipun kanthi sae. Olahragawan badhe saged
unggul ing pertandingan, menawi piyambakipun ajeg latihan lan disiplin manut tatananing olahraga. Petani, menawi anggenipun ngolah tanah
kanthi sabar, lan tandang damel kanthi mempeng, tamtu badhe panen. Perlu sadar, bilih ing pigesangan nyata, kathah alangan ingkang ndadosaken
kita sangsara. Senadyan sangsara, tetep mlampah majeng, sebab kita dipun paringi keyakinan sarta pengajeng-ajeng badhe menang, dados juara, lan panen. Ing tembe buri, kita badhe sumerep bilih sangsara ingkang kita
alami, wonten paedahipun, kangge nggayuh tujuwan, inggih menika kangge kamulyanipun Allah, nggiring sesami ngener ngarsanipun Sang
Kristus, lan ing wekdalipun dipun parengaken ngraosaken gesang langgeng sinandhing Panjenenganipun.

Rasul Paulus paring nasehat dhateng Timoteus, supados nggatosaken pituturipun. Gusti Allah dhawuh lumantar Kitab Suci, minangka
Sabdanipun. Kita perlu nampi piwulangipun. Menawi kita maos Kitab Suci, mugi-mugi kita manggihaken bab-bab ingkang leres, kangge tuntunan
gesang kita. Amin. (Esha).

“Yen sira sangsara sarta sedhih, manteba pracaya, Gusti Allah tan tebih”

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •