Pangalembana Pancaran Air Hidup 11 Juli 2024

11 July 2024

Waosan: Kolose 2 : 1 – 5  |  Pamuji: KPJ. 193
Nats: “Bab iki daklairake marang kowe, supaya aja nganti ana wong kang mblithuk kowe nganggo pitembungan kang endah.” (Ayat 4)

Sanes rahasia malih bilih wanita punika saestu remen nampi pangalembana mawi tembung-tembung endah. Cekap atur ‘ayu’, wanita punika rumaos bingah, langkung-langkung menawi pangalembana punika saking tiyang ingkang dipun tresnani. Psikologi kepribadian, kadosdene ingkang dipun catet dening statistik MBTI (salah satunggiling alat ukur kapribaden), nedahaken bilih wanita nggadhahi tren dominan minangka ‘Feeler’ (perasa). Pribadi kados makaten langkung peka emosinipun, sae dhiri pribadi ugi tiyang sanes. Pramila, pangalembana/pangaken positif saged dados sumber kabingahan lan kamareman kangge tiyang dominan ‘Feeler’.

Paulus paring kawigatosan tumrap tiyang-tiyang pitados ing kutha Kolose supados tetep waspada ing bab tetembungan ingkang dipun tampi saking tiyang sanes, langkung malih menawi tetembungan punika arupi pangalembana. Kawaspadan punika perlu, amargi wonten kamungkinan niat kangge manipulasi lumantar pangalembana. Pangalembana saged paring kabingahan palsu, pramila para tiyang pitados dipun engetaken supados nebih saking samubarang ingkang nuwuhaken kabingahan palsu punika. Paulus minangka tuladha, nerangaken kadospundi piyambakipun ngupadi kanthi rekasa anggenipun pikantuk satunggaling bandha. Sanes bandha donya, ananging Gusti Yesus Kristus. Paulus nggambaraken perjuanganipun minangka upaya ingkang awrat, amargi ing Sang Kristus wonten samukawis bandha, hikmat, lan kawruh. Paulus ngupadi supados pasamuwan Kolose ugi saged nampi Gusti Yesus minangka Juru wilujeng.

Sikep kita tumrap piwucalipun Gusti Yesus nuwuhaken pitakenan, “Punapa kita saged ngraosaken bilih piwucalipun Gusti Yesus punika minangka bandha ingkang awis reginipun, ingkang dados sumbering kamareman kang sejati?” Utawi, “Punapa kita langkung remen tetembungan endah saking donya lan ngurbanaken iman kapitadosan kita dhumateng Gusti Yesus?” Lumantar perjuanganipun Rasul Paulus, kita sami dipun engetaken bilih bandha ingkang sejati lan awis reginipun inggih punika nunggil Gusti Yesus dan tut wingking Panjenenganipun. Sakmestinipun kita mboten badhe nglirwakaken bandha sejati saking Sang Kristus namung karana pepenginan pikantuk kabingahan ingkang sipatipun sawetawis wekdal kemawon. Sumangga para wanita GKJW wantun nampi lan nindakaken piwucalipun Gusti. Amin. [ES].

“Pangalembana manungsa punika mboten langgeng, Sabdaning Gusti punika langgeng.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak