Salah Konsep Pancaran Air Hidup 11 Juli 2023

Waosan: Rum 3 : 1 – 8 | Pamuji: KPJ. 128
Nats:Rak iya ora bener, ta, panacade wong kang kandha, yen kita padha duwe ujar mangkene: “Payo kita padha nglakoni panggawe ala supaya bisaa thukul kang becik saka ing kono. Wong kang kaya mangkono iku wis samesthine tampa paukuman.” (Ayat 8)

Ing satengahing pangabekti Minggu anak, wonten pamong ingkang mucal lare balita bab aranipun nami kewan. Pamong punika mbekta gambar-gambar kewan lan lare-lare kedah nyebataken naminipun kewan kalawau. Nalika giliranipun Dipo, piyambakipun dipun paringi gambar kucing lan paring wangsulan bilih kewan punika naminipun meong. Pamong ingkang leladi lajeng paring pangertosan bilih gambar punika gambar kucing, sanes meong. Ananging Dipo tansah kekeh bilih gambar punika gambar meong. Babagan punika tamtu damel gumujenging tiyang kathah ingkang saweg nenggani para lare punika. Wiwit alit, tiyang sepuh Dipo nyebat kewan kucing kaliyan meong temahan punika ingkang nandes ing pikiranipun Dipo.

Cariyos punika nedahaken dhateng kita sami prekawis bab salah konsep. Mekaten ugi punapa ingkang kalampahan dening satengahing gesang tiyang-tiyang Yahudi ing waosan kita punika saged kawastanan salah konsep. Tiyang-tiyang Yahudi nggadhahi pemanggih ingkang kliru bab kasetyaning Gusti Allah. Pemanggih ingkang kliru punika saged ndadosaken lelampahan gesang ingkang kliru ugi. Miturut tiyang Yahudi, karana kasetyaning Gusti Allah punika agung sanget, kamangka sok sintena kemawon ingkang tumindak dosa tansah kaparingan pangaksami. Temahan sansaya ageng anggenipun tumindak dosa, sansaya ageng ugi pangapuntening Gusti Allah. Tamtu, punika konsep pemanggih ingkang kliru. Kamangka Rasul Paulus cetha lan teges sanget anggenipun paring tanggapan bab salah konsep punika, bilih pamanggih ingkang kados mekaten, pamanggih ingkang lepat lan kliru. Tiyang ingkang kanthi sengaja tumindhak dosa kados mekaten badhe nampi paukuman.

Ing satengahing pigesangan kita saged ugi kalampahan ingkang mekaten, salah konsep anggenipun mangertosi bab kasetyaning Gusti Allah. Sampun ngantos punapa ingkang kalampahan dening tiyang-tiyang Yahudi punika, kedadosan wonten ing gesang kita sami. Supados kita boten dados umat ingkang nampi paukuman, sumangga kita tansah tumindhak becik lan kebak kabeneran, supados gesang kita tansah binerkahan. Amin. [DAR].

“Tansah Nyenyuwun Kawasisan Dhateng Allah”

 

Bagikan Entri Ini: