Pitulungan Gusti Punika Awet Pancaran Air Hidup 11 Agustus 2022

Waosan: Ibrani 10 : 26 – 31 | Pujian: KPJ. 125
Nats:
“Ananging kang ana yaiku panganti marang paukuman kang nggegirisi sarta geni kang mulad-mulad kang bakal ngobong sakehing wong kang duraka.” (Ayat 27)

Tanggel jawab kita minangka tiyang pitados punika boten gampil awit ingkang dados Panutan kita Gusti Yesus piyambak. Mekaten ugi ing bab iman kapitadosan kita dhumateng Gusti, punika mbetahaken bukti nyata lumantar tumindak gesang kita ingkang mbangun turut karsanipun Gusti, boten namung janji-janji kemawon. Awit sedaya ingkang kita lampahi wonten ing gesang kita punika mbetahaken tanggel jawab. Kawontenan ingkang kados mekaten punika ndadosaken kita mboten saged sembrana nindhakaken punapa kemawon ing gesang padintenan.  

Kasebataken ing waosan kita, juru serat kitab Ibrani punika ngengetaken para tiyang Kristen Yahudi supados ngati-ati anggenipun nindakaken gesang. Sampun ngantos para tiyang punika mirengaken bab Injilipun Gusti, ananging mboten pitados isining Injil punika. Awit tiyang ingkang kados mekaten punika kawastanan njarag damel dosa ingkang pungkasanipun badhe nampi paukuman pati saking Gusti. Juru serat kitab Ibrani gambaraken bilih tiyang dosa ingkang kaukum punika saestu gegirisi. Piyambakipun badhe kaobong geni ingkang mulad-mulad ngantos sirna.

Iman kita dhumateng Gusti Yesus punika kedah kita jagi awit punika ingkang mbangun gesang kita. Gambaran paukumanipun Gusti ingkang saestu nggegirisi dados pepenget kangge kita supados kita setya netepi karsanipun Gusti. Pepenget punika ndadosaken kita sedya mbangun turut timbalanipun Gusti. Lumantar pandonga, pepujian, pangibadah, lan tumindhak sae saben dinten saged ndadosaken manah kita sae lan karenan ing Gusti. Tiyang Kristen ingkang sejati mboten badhe mundur nalika ngadhepi momotaning gesang ingkang awrat, ananging sansaya maju, awit pitados Gusti tansah nuntun lan ngiyataken. Sumangga kita sansaya setya tuhu ing Gusti. Iman kita ing Panjenenganipun lan gesang kita sansaya katata sae saben dinten. Awit nebih saking Gusti njarani paukuman, ananging celak kaliyan Gusti nuwuhaken berkah lan pitulungan. Saestu pitulunganipun Gusti punika awet. Amin. [GRA].

“Yen bisa nglampahi ingkang sae punapa kita nglampahi ingkang mboten sae?”

 

Bagikan Entri Ini: