Tangan Tengen Pancaran Air Hidup 1 Agustus 2022

Waosan: Kohelet 2 : 1 – 17 | Pamuji: KPJ. 390
Nats:
“Nalika aku niti-priksa sakehing pagawean kang wus katindakake dening tanganku lan sakehing pambudidaya kang wus dak tindakake kanggo ngrampungake pagawean mau kalawan ngrekasa banget, jebul kabeh iku tanpa guna lan ateges mburu angin; …” (Ayat 11)

Kita sedaya tamtu taksih kemutan kaliyan pawartos ingkang kaserat ing tahun 2017 bab korupsi ingkang dipun tindhakaken dening Ratu Atut Chosiyah, Mantan Gubernur Banten. Piyambakipun nindhakaken korupsi gegayutan kaliyan bab pengadaan alat kesehatan. Hakim pengadilan nedahaken bilih Ratu Atut punika pados kasugihan kangge dhirinipun piyambak lan rayinipun, ingkang ndadosaken negara rugi kirang langkung Rp. 79 Milyar. Karana nindhakaken korupsi punika, Ratu Atut nampi vonis 5 taun pakunjaran. Ratu Atut ngginaaken jabatanipun, ngupadi kanthi rekasa supados brayatipun saged ngraosaken kacekapan lan kabingahan. Senadyan pangangen-angenipun punika sae, nanging lampah ingkang dipun pilih punika tebih sanget saking tembung sae.

Salomo ing kitab Kohelet punika sampun nyerat bilih sedaya kabingahan, kacekapan, lan katentreman ingkang dipun upadi, nanging ing salebeting proses punika mboten ndadosaken Gusti Allah karenan. Sedaya punika kasebat muspra tanpa gina, kados mburu angin. Sedaya pakaryan ingkang katindhakaken kanthi curang, tanpa nggatosaken kahanan sedherek kita ingkang kasisahan, ingkang dados korban ketidakadilan, ingkang mbetahaken welas asih lan sanesipun, pakaryan punika estunipun cengkah kaliyan punpa ingkang dados kersanipun Gusti.

Saben kita ingkang gesang bebrayatan tamtu kagungan pengajeng-ajeng supados brayat kita punika tansah luber ing berkah. Karana punika para tiyang sepuh makarya kanthi temen supados saged nyawisaken ingkang sae kagem para putra. Ingkang kedah kita gatosaken, para tiyang sepuh punika kedahipun mboten namung nyekapi bab materi utawi donya brana kemawon. Gusti Allah nalika nunggilaken kita dados brayat supados saged dados brayat ingkang kebak ing katresnan lan saged mbabar katresnan ugi kabingahan tumrap sedaya titah. Gusti ngersakaken supados saben brayat kagungan tanggel jawab nglajengaken pakaryan kawilujengan ingkang sampun dipun tindhakaken Gusti Yesus. Pramila sumangga kita tansah ngupadi rejeki kagem brayat kita kanthi nindhakaken prekawis-prekawis ingkang sae supados gesang kita lan brayat kita punika saged dados lantaraning berkah tumrap para sedherek ing sakiwa tengen kita. Amin. [GW].

“Tansah nindhakaken prekawis ingkang bener lan pener”

 

Bagikan Entri Ini: