Sumerep Renungan Harian 03 Mei 2019

Waosan : Wahyu 4 : 1 – 11 | Pamuji : KPK 328
Nats : “…Sawuse mangkono aku weruh : Lah, lawanging swarga ana kang menga sarta ana swara kang wus dak rungu biyen, ngandikani aku kaya swarane kalasangka….”[ayat 1]

Dinten punika, panjenengan sampun mirsani “layar HP” kaping pinten? Kaping kathah punapa sakedik? Pancen, boten saged dipun selaki ing jaman sakmangke bilih patrap kita sakedhik-sakedhik mirsani layar HP, lan punika sampun dados kasunyatan. Jaman sakmangke, media informasi sampun mawarni-warni. Wiwit TV dumugi HP lan internet. Lumantar media punika, kita saged nampi informasi maneka warni. Sanadyan kita boten sumerep sacara langsung kawontenanipun nanging pranyata saged muwuhi ing kawruh dan pangertosan dhateng kita. Upaminipun lumantar film-film dokumenter kita saged mangertosi kahanan kawontenan ing papan sanes. Malah-malah kita kados ngraosaken piyambak.

Wekdal kita maos saking kitab Wahyu, bok manawi ugi kados makaten. Wonten “laporan pandangan mata” bab punapa ingkang badhe kalampahan ing jaman pungkasan. Lan punika saged dados indhaking kawruh kita babagan rawuhipun Sang Kristus. Wonten pengaruh positif wekdal kita nampi pameca punika. Ateges ugi, kedah dadosaken kita waspada lan cumawis kangge mapag wekdal badhe rawuhipun Putraning Manungsa. Sacara khusus kita dipunajak kangge mangertosi sinten ta ingkang anggadhahi Dhampar ingkang mulya. Langkung-langkung kita lajeng sumerep sinten ingkang kedah dipunsembah. Lan ugi lajeng mangertos punapa ingkang kedah kita lampahi katur Priya Agung ingkang mapan ing Dhampar punika.

Pancen, kakiyatan saking media visual kangge nggulawentah gesang saged dados sarana ingkang efektif kangge nuwuhaken pangertosan ingkang enggal. Lan manawi punika dados pamanggih, kathah kahanan nyata ing sakkiwa tengen kita ingkang kedah kita wigatosaken. Upaminipun kangge para lare alit. Sapinten jumlah wekdal ingkang telas namung kangge ningali layar HP. Kados pundi pengaruh saking kawontenan punika dhateng para lare ingkang langkung kathah ningali layar kaca ing wekdalipun ? Kados dene wekdal kita sinau kawontenan jaman pungkasana lumantar laporan pandangan mata rasul Yohanes lan lajeng kita cumadhan ngewahi gesang, kita ugi budidaya supados para lare ingkang ing sak kiwa tengen kita ugi saged sinau saking kawontenan ingkang dipuntingali saben dinten. [WdK]

“Sinau gesang kawiwitan saking mirsani kawontenan ing sakkiwa tengen kita”

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •