Pratandha Bakal Rawuhe Putraning Manungsa

30 November 2016

Waosan : Mateus 24 : 23 – 35 | Pamuji : KPK 322 : 1 – 3
Nats: “…banjur padha ndeleng Putrane manungsa rawuh nitih meganing langit, kalawan ngasta panguwasa lan kamulyan gedhe.” [ayat 30b]

Rawuhipun Putraning Manungsa boten dados prekawis wadi, ananging binuka lan wegdalipun boten kanyana-nyana. Dene pratandhanipun:

  1. Badhe wontenipun para pemimpin palsu. Pemimpin palsu inggih menika tiyang ingkang kepengin mucalaken lan nyebaraken kaleresan linangkung miturut dirinipun piyambak katimbang miturut kaleresan ingkang wonten ing Gusti Yesus Kristus, tiyang ingkang budidaya narik tiyang sanes linangkung dhateng dirinipun piyambak katimbang dhateng Gsuti Yesus.
  2. Gusti Yesus dhawuh bab rawuhipun ingkang kaping kalih ingkang ngasta otoritas lan panguwaos secara langsung. Piwucal menika nedahaken Gusti Yesus mimpang sacara total, Panjenenganipun ingkang dipun salib, badhe jumeneng Gusti kangge sedaya tiyang, badhe jumeneng Gutining para gusti lan ginusti dening sedaya tiyang (ayat 27 – 28).
  3. Gambaran bab Hari Tuhan. Para tiyang ingkang nyerat Perjanjian Enggal ngangge gambaran bab Hari Tuhan dipun angge gambaraken bab rawuhipun Gusti Yesus iangkang kaping kalih.

Ingkang kadhawuhaken dening Gusti Yesus pepenget-pepenget ingkang gegerisi bab Yerusalem badhe kelampahan ing generasi menika lan bab menika pancen estu kelampahan sekawan dasa tahun candakipun, sesampunipun Gusti Yesus ndhawuhaken bab menika.

Rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih mesthi kelampahan, senadyan kita boten mangertos titi wancinipun. Tumraping kita para pitados rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih sanes prekawis ingkang nggegirisi ananging kedadosan ingkang estu-estu mbingahaken, awit ing wekdal menika kita nampeni kasampurnaning prasetyanipun Gusti inggih menika gesang langgeng.
Pramila sumangga rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih menika kita pethukaken kanthi bingah. Kita sami katimbalan tansah jaga-jaga lan ndedonga, supados kita boten dhawah ing panggodha. Amin [SS]

“Kayadene anggone miyos, seda, wungu lan sumengka temenan, Gusti Yesus uga mesthi bakal rawuh meneh.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak